Dotaz: Dobrý den, zaregistroval jsem, že v konsolidačním balíčku došlo ke změně DPH u mnoha výrobků a služeb. Jaká je změna u stavebních prací v bytovém domě? Tedy opravy, údržba, rekonstrukce bytu. Bude ode mne řemeslník požadovat nějaký dokument, že se jedná o bytový dům?

Odpověď:

V rámci novely zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.2024, dochází ke změně sazby DPH u stavebních a montážních prací splňující definici dle §48, nebo §49, z 15% na 12%. Princip prokazování nároku na uplatnění snížené sazby daně zůstává beze změn, tak jak tomu bylo před změnou sazby. Zhotovitel, jelikož nese primární odpovědnost za odvedenou daň, může požadovat po zákazníkovi například podpis čestného prohlášení, že uvedená stavba, na které jsou stavební práce prováděny, vyhovuje požadavkům zákona pro uplatnění snížené sazby daně, případně chtít v případě pochybností doložit jiné důkazní prostředky toto stvrzující.

V této souvislosti je nutné pro úplnost zmínit změnu definice bytového a rodinného domu, která může mít zásadní vliv na sazbu daně, kdy doposud se postupovalo podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, nově se bude postupovat z definice dle stavebního zákona.

Ing. Petr Kubeš, DiS, daňový poradce č. 2648

prosinec 2023