Dotaz ohledně přihlášení osoby k trvalému pobytu, přičemž tato osoba se v domě nevyskytuje.

Dotaz: Pronajímatel náhodou zjistil, že nájemce do pronajatého bytu přihlásil další osobu, která se v domě však nevyskytuje. Mohou z podobných případů vzejít budoucí komplikace (např. dopady exekucí, případného dokazování apod.) buď pro majitele domu, anebo kteréhokoliv z budoucích nájemníků bytů na dané adrese, i když se zde hlášené osoby již fyzicky nevyskytují? Případně, měl by se majitel nemovitosti nějak sám angažovat v “odhlašování” osob od trvalého pobytu na adrese, s níž už tyto osoby objektivně nepojí žádný vztah?

Odpověď advokáta:

V českém právu se soukromoprávní pojem „bydliště“ odlišuje od veřejnoprávního pojmu „trvalý pobyt“, který má jen evidenční charakter, ačkoli často může jít o stejnou adresu.  Zatímco bydliště se týká místa, které občan fakticky užívá a obvykle se tam zdržuje, trvalý pobyt je místem, kde je zapsán v evidenci obyvatel a kde plní svou povinnost hlášení k trvalému pobytu.

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Zákon o evidenci obyvatel neukládá občanovi povinnost zdržovat se v místě svého trvalého pobytu, ani přihlásit se k trvalému pobytu v místě, ve kterém fakticky bydlí, ani tak učinit do objektu, ke kterému nabyl vlastnická práva. Údaj o adrese místa trvalého pobytu má pouze evidenční charakter.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu”, který je k dispozici na každé ohlašovně (lze používat pouze originální tiskopis);
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem;
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), nebo písemné potvrzení oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny).

Zákon sice vyžaduje (nejde-li přímo nájemce) od oprávněné osoby písemné potvrzení s úředně ověřeným podpisem (o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu), ale v případě předložení nájemní smlouvy ohlašovatelem není úředně ověřený podpis na smlouvě nutný (ani by to nebylo praktické). To občas vede k  podvodným přihlášením k trvalému pobytu, které majitel objektu zjistí, jen pokud požádá o výpis trvale přihlášených osob a zaplatí správní poplatek. Při zjištěném nesouladu může majitel písemným návrhem vyvolat správní řízení o zrušení místa trvalého pobytu. Na návrh neexistuje jednotný vzor anebo formulář, připouští se neformální text. Navrhovatel je povinen existenci zániku užívacího práva a současně také neužívání objektu v řízení prokázat.

Za platné právní úpravy nemůže pronajímatel zabránit, aby stávající nájemci přihlašovali k trvalému pobytu libovolné další osoby. Zároveň však z takové skutečnosti neplynou zvláštní rizika, z přihlášení k trvalému pobytu neplynou žádná práva vůči majiteli ani k objektu. Vykonavatel exekutora může postihnout majetek dlužníka (jeho movité věci) všude tam, kde se dlužník (povinný) prokazatelně zdržuje, bez ohledu na existenci trvalého pobytu.

Závěr:

Snaha o průběžné „čištění domovní knihy“ je bojem s větrnými mlýny. Správní řízení o zrušení trvalého pobytu osoby může trvat delší dobu a během ní se do domu mohou volně přistěhovat další osoby, jejichž údaje se pronajímatel podle platné úpravy ani nedozví, respektive hlášení vypadá asi takto: „K panu/paní X se přistěhovala 1 osoba“.

JUDr. Jiří Odehnal, advokát v Brně a člen OSMD

prosinec 2023