Dotaz: Chci pronajmout byt občanu Slovenské republiky, který již v Praze pobývá a pracuje delší dobu. Má sice pas, ale o registraci zatím nepožádal. Je jeho povinností a mým právem vyžadovat, aby o registraci zažádal, když chce pobývat v ČR nadále, nebo mu mohu byt pronajmout, aniž by registraci měl?

“Cizinec je každý, kdo není český občan.”

Povinnosti určuje zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, který vnímá jako „nečeského občana“ každého, kdo nemá naše občanství.

Občan státu Evropské unie může vstupovat na území ČR v podstatě bez omezení.

Než cizinec získá občanství ČR, musí u nás mít nejdříve trvalý pobyt alespoň 3 roky (občané EU) nebo 5 let (občané mimo EU).

Každý občan Unie může pobývat na území jiného členského státu EU 3 měsíce, obvykle bez nutnosti jakýchkoli formalit.

Při pobytu delším než 3 měsíce státy stanovují unijním občanům povinnost se přihlásit k pobytu.

V těchto případech je potřeba být zaměstnanou osobou, osobou samostatně výdělečně činnou (nebo rodinným příslušníkem takové osoby), studentem nebo mít dostatečné finanční prostředky na živobytí v daném státě.

Občan EU může požádat o povolení k přechodnému pobytu, pokud hodlá v ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu ani závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.

Viz § 87a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky – Přechodný pobyt občana Evropské unie na území ČR po dobu delší než 3 měsíce:

(1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost osvědčení o registraci, pokud občan Evropské unie

  1. a) hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a
  2. b) neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.

Majitel bytu má jako ubytovatel několik povinností, pokud ho pronajímá cizinci. Základ je splnění ohlašovací povinnosti do 3 dnů od jeho ubytování.

Dále je nutné umožnit cizinecké policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, vystavit nájemníkovi potvrzení o ubytování, vést domovní knihu a na požádání ji předložit ke kontrole,

zajistit standardní úroveň ubytování, a nahlásit cizinecké policii případné úmrtí nájemníka.

Závěr:

Shora uvedené povinnosti se vztahují i na Slováky.

Pokud chce dotyčný přechodně pobývat v ČR déle než 3 měsíce, musí požádat o registraci a vystavení příslušného osvědčení (jde o zákonnou povinnost).

Pokud není pravděpodobné, že by dotyčný registraci nezískal, lze uzavřít nájemní smlouvu i před jejím (dodatečným) vystavením.

JUDr. Jiří Odehnal, advokát v Brně a člen OSMD

duben 2024

Podrobné informace k pobytu cizinců najdete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

Občan státu Evropské unie může vstupovat na území ČR v podstatě bez omezení. Zákon o pobytu cizinců (ZPC, č. 326/1999 Sb.) těmto osobám pouze přikazuje – v případě, že doba jejich předpokládaného pobytu v ČR je delší než 30 dnů – ohlásit svoji přítomnost příslušnému inspektorátu cizinecké policie. Občan EU může požádat o povolení k přechodnému pobytu, pokud hodlá v ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.