Současná verze návrhu zákona o dostupném bydlení není řešením problémů s bydlením Více byrokracie, žádná reálná podpora masivní bytové výstavby, nemožnost zapojení soukromých investorů i hrozba vytváření dalších vyloučených lokalit jsou hlavní slabiny komplexního pozměňovacího návrhu MMR k zákonu o dostupném bydlení, který se teď projednává v Poslanecké sněmovně. 12. dubna 2021, Praha – Komplexní pozměňovací návrh ANO […]

Současná verze návrhu zákona o dostupném bydlení není řešením problémů s bydlením

Více byrokracie, žádná reálná podpora masivní bytové výstavby, nemožnost zapojení soukromých investorů i hrozba vytváření dalších vyloučených lokalit jsou hlavní slabiny komplexního pozměňovacího návrhu MMR k zákonu o dostupném bydlení, který se teď projednává v Poslanecké sněmovně.

12. dubna 2021, Praha – Komplexní pozměňovací návrh ANO a ČSSD k zákonu o dostupném bydlení, který by měl mimo jiné řešit současnou bytovou krizi, zvyšuje byrokracii a zavádí nové povinnosti pro obce a kraje. A přitom nezjednoduší výstavbu nových bytů ani družstevní projekty. Jeho velkou slabinou je i nemožnost zapojení soukromých investorů, kteří by financovali výstavbu z vlastních zdrojů, jako je tomu v mnoha zemích Evropy a světa. Zákon také může vytvořit nové vyloučené lokality. To jsou hlavní připomínky Asociace nájemního bydlení a Občanského sdružení majitelů domů v ČR k pozměňovacímu návrhu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO), předloženému dne 18/3/2021 jako postoj hlavní vládní strany ANO k legislativě dostupného bydlení.

Pozměňovací návrh byl předložen bez diskuse s odborníky a trhem nájemního bydlení a podle Asociace nájemního bydlení i OSMD bohužel nepřispěje k vyšší dostupnosti bydlení. Naopak přináší vyšší byrokracii: nařizuje zřídit „orgán dostupnosti bydlení obce” a „orgán dostupnosti bydlení kraje”, to vše bez předchozího projednání s nimi a bez vyřešení finančního dopadu na ně. Zákon zároveň vůbec neřeší, podle jakých kritérií by měl systém dostupného bydlení v Česku reálně fungovat.Vzhledem k tomu, že návrh zákona jasně nedefinuje pravidla pro pronájem dostupných bytů a přichází v době, kdy stát nemá k dispozici ani funkční cenovou mapu, která by jasně rozdělila výši nájmů na tržní a dostupnou, vůbec se taková legislativa s termínem dostupného bydlení nedá spojovat. Zkrátka ho vůbec neřeší!” říká Jan Rafaj, viceprezident Asociace nájemního bydlení. Slabinou zákona je určitě i nízký nájem v sociálních bytech (64,70 Kč za metr čtvereční), který do budoucna bude vyžadovat další investice ze strany státu, aby bylo možné se o postavené domy a byty starat. Zákon počítá jen s jednou úrovní nájmu, ale náklady na provoz a řádnou péči o bytový fond jsou zásadně jiné v Praze a jiných částech ČR.

Občanské sdružení majitelů domů od začátku upozorňuje, že přijímat takto zásadní právní normu formou poslaneckého návrhu, doplněného navíc komplexním pozměňovacím návrhem, je zcela nepatřičný postup. Primárně by se mělo jednat o vládní návrh zákona, který prošel seriózní diskusí i řádným připomínkovým řízením. Zcela například chybí analýza dopadů RIA.

Navíc není zdaleka dořešena kompatibilita tohoto návrhu s již existujícími normami (občanským zákoníkem, ZOK, zákonem o daních z příjmů apod.). “Prostě neexistuje, krom politických proklamací, žádné odborné vyhodnocení, zda je navrhovaná zákonná úprava vůbec zapotřebí!“ doplňuje předseda OSMD Ing. Milan Krček a dále upozorňuje, že návrh zákona je v předložené podobě nepoužitelný a nevyhovující pro podporu rozvoje družstevní výstavby bytů a nepomůže ani řešení zrychlení procesu přípravy a povolování nové bytové výstavby.

Zrychlení stavebního řízení, zlepšení funkčnosti systému sociálních dávek do bydlení, posílení programů na zabránění ztráty bydlení a resocializačních programů. V neposlední řadě i systémová (třeba i daňová) podpora družstevního a nájemního bydlení! To je cesta ke zvýšení dostupnosti bydlení. V OSMD jsme vždy preferovali tzv. dávky na hlavu, ne na cihlu. Vytvořit nový mimotržní segment za zcela nedořešených podmínek se nakonec ukáže jako ta nejdražší varianta řešení problému dostupnosti bydlení, a to jak pro stát, tak pro daňové poplatníky,” konstatuje Ing. Milan Krček, předseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR. Členové Asociace nájemního bydlení považují koncepční řešení dostupnosti bydlení a sociálního bydlení za dlouhodobé a klíčové priority vlády, tudíž by podle nich nemělo být možné, aby byl přepracovaný návrh zákona předkládán překotně, bez důkladné odborné diskuse a analýzy. V tuto chvíli není hotová a schválená Koncepce bydlení České republiky 2021+ a předložený návrh zákona s ní žádným způsobem není provázán. Návrh navíc neprošel standardním mezirezortním připomínkovým řízením ani legislativní radou vlády,” upozorňuje Jan Rafaj z Asociace nájemního bydlení.

Zároveň Asociace upozorňuje na to, že opravdovou slabinou dostupného bydlení v ČR je především pomalá výstavba bytů zapříčiněná zbytečnou byrokracií. Současný systém dávek a dotací navíc v dnešní době umožňuje pobírat doplatek a příspěvek na bydlení podle situace každého člověka a rodiny. Matka samoživitelka tak může bydlet co nejblíže své práci nebo škole a pobírat přitom podporu od státu, aby mohla důstojně bydlet. Lidé v důchodu zase chtějí žít v místech, kde mají své kořeny, a nechtějí se stěhovat, dokud je k tomu změny v životě nedonutí. To je bohužel slabina navrhovaného zákona, který by za určitých okolností například nutil lidi v různých životních situacích, aby se sestěhovali na jedno místo. To může následně vytvářet sociální problémy a časem i vyloučené lokality.

Řešením situace kolem dostupného bydlení by tak byl zákon, který počítá se spoluprací státu a soukromého sektoru při výstavbě a pronajímání bytů. Mimo jiné by to znamenalo úsporu v řádech desítek a stovek miliard korun pro státní rozpočet, protože by výstavbu mohly financovat soukromé subjekty. A především by to bylo v konečném důsledku výhodnější pro občany, protože by měli větší výběr toho, kam se nastěhovat.

 

Asociace nájemního bydlení sdružuje od roku 2020 významné majitele rezidenčních bytů v České republice. Hlavním cílem asociace je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností. Asociace vznikla, aby zastupovala a chránila hospodářské zájmy svých členů, podporovala jejich informovanost a rozvíjela jejich činnost a profesní prestiž. V současné době má asociace osm členů (Heimstaden Czech, CPI BYTY, Czech Home Capital, Správa investic a nemovitostí, Luka Residential, Tomáš Kašpar Key Consulting Estate, Finep, CIB Rental), kteří vlastní více než 55 000 nájemních bytů po celé republice. Zástupci Asociace jsou členy celostátních a regionálních orgánů, účastní se jednání o vývoji legislativy, podílí se na tvorbě odborných zákonů a připomínkují zákony související. Asociace sama se podílí na datové analýze trhu s nájemním bydlením nejen v ČR, ale i v dalších zemích Evropské unie.

Občanské sdružení majitelů domů v České republice je zájmovým spolkem, které hájí zájmy svých členů již od roku 1990. Cílem spolku, který má více než 3 000 členů, je chránit nedotknutelnost soukromého vlastnictví, jakožto základního pilíře svobody a demokracie, a rovněž udržet a dále rozvíjet vlastnický i nájemní bytový fond pro budoucí generace. Spolek vystupuje proti netržní regulaci nájemného či a omezování ústavních vlastnických práv. OSMD hájí zájmy vlastníků nemovitostí ve všech fázích legislativního procesu, spolupracuje se všemi vládními a samosprávnými orgány, které ovlivňují užívání nemovitého majetku, a aktivně se angažuje i v dalších aktivitách spojených s vlastnictvím nemovitostí. Již od počátku své existence usiluje o korektní vztahy mezi pronajímateli a nájemníky. OSMD je členem mezinárodní organizace vlastníků nemovitostí International Union of Property Owners. V roce 2020 se OSMD stalo partnerem v bytové tripartitě pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde nejen zastupuje zájmy pronajímatelů, ale spolupracuje při tvorbě oficiálních materiálů ministerstva.

Kontakty pro média:

Jakub Splavec, mediální zástupce Asociace nájemního bydlení, [email protected],

+420 724 012 623

Ing. Aneta Bém, PR manažerka OSMD

[email protected],tel: +420 778 083 220