OSMD v ČR žádá zástupce ČR v Evropském parlamentu, aby se při hlasování o direktivě EPBD řídili hlasem rozumu a svou ruku za předloženou podobu směrnice EPBD nezvedli.

Praha, 13. března 2023
Otevřený dopis OSMD zástupcům České republiky v Evropském parlamentu

Citát úvodem:
Již dlouhou dobu jsme vystaveni neustálému šíření informací o ekologické transformaci a potřebě ochrany životního prostředí, což jsou ušlechtilé ideály, které však mohou být škodlivé na jiných základních úrovních společenského života, jako je ekonomika a zaměstnanost. Ochrana naší planety je základem naší existence, ale stejně tak platí, že čistá změna našich životních vzorců s ohledem na nové, ekologicky uvědomělejší společenství, bude muset chránit ekonomické zdroje lidí a také zohlednit historický stav všech vědeckých a technických objevů, které provázely lidstvo po celou dobu jeho existence.
Napsal: Carlo Toto pro web nicolaporro.it

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

Obracím se na Vás otevřeným dopisem za Občanské sdružení majitelů domů, z.s. (OSMD), v předvečer plenárního hlasování o nové podobě směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), s následující výzvou. Naše občanské sdružení zastupuje v absolutní většině majitele starších nájemních bytových domů v České republice. Dokonce až 26 % z námi spravovaných objektů pochází ještě z doby před rokem 1900!

Již dlouho sledujeme postupné zpřísňování enviromentálních postojů a potažmo legislativy ze strany orgánů EU, zejména pak samotného Evropského parlamentu. Ještě nikdy v historii EU však nebylo nakročeno k tak radikálnímu zásahu do života a práv soukromých majitelů domů. Obzvláště starší domy a jejich majitelé budou vystaveny značnému riziku. Vynucené zavedení takzvaných minimálních energetických standardů pro prakticky veškeré budovy v EU hrozí nedozírnými ekonomickými i právními následky. S veškerou vážností varujeme i před možnými lidskými tragédiemi, které mohou nastat v případě pokračující snahy o rigidní implementaci této směrnice.

Kam vede přehnaný, od reality odtržený environmentální aktivismus už víme. Obyvatelé prakticky celé EU, nejenom samotní Němci, trpce pociťují důsledky známé německé doktríny „Energiewende“. Nepromyšlená, a dokonce postupně urychlovaná likvidace všech stálých zdrojů energie v Německu (včetně jaderných!) a spoléhání se na občasné zdroje energie (OZE) ve spojení s důsledky ruské agrese na Ukrajině, vedly k jedinému. Došlo ke zcela očekávatelnému nedostatku energie, který způsobil obrovský cenový šok na energetických trzích a významně přispěl k nastartování inflační spirály, se kterou se dosud potýkáme. Jednou z nejpostiženějších zemí je přitom Česká republika.

Jako další příklad mohou sloužit počínající dopady ve Francii přijatého klimatického zákona, který od letošního roku zakazuje majitelům bytů valorizovat nájmy u budov v energetické třídě F a G. Od roku 2025 bude platit zákaz pronajímání budov třídy G – cca 600 000 bytových jednotek. Opatření se pak od roku 2028 má rozšířit na 1,2 milionu bytových jednotek třídy F. Už dnes francouzští majitelé nemovitostí upozorňují na vzrůstající počet neobydlených jednotek, zejména v oblastech s nižšími cenami bydlení, kde se majitelům jednoduše nevyplatí rozjíždět nákladné rekonstrukce.

Vážení zastupitelé, budete hlasovat o směrnici ve verzi schválené 9. února Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Tato verze je podle očekávání ještě o něco „ambicióznější“ než původní návrh Evropské komise. ITRE požaduje, aby se všechny budovy (specifické výjimky ponechme stranou) v EU vešly do energetické třídy D, a to nejpozději do roku 2033, přičemž Komise původně požadovala třídu E. Podle propočtů mezinárodní asociace majitelů nemovitostí (UIPI), jejíž je OSMD členem, to představuje něco mezi 45% – 50% celého fondu budov v každé zemi Evropské unie – nezávisle na výchozím technickém stavu tohoto fondu. I po odečtení 10% – 15% budov vyjmutých z důvodu statutu zákonem chráněných budov nebo budov pro rekreační účely apod. Reálně tedy zbývá zhruba 8 let na renovaci 35-40% všech evropských budov do požadované třídy energetické účinnosti!

Z různých zemí EU se proto ozývá stále více kritických hlasů zpochybňujících takto rigorózně stanovené požadavky unijních orgánů. A to přitom není zdaleka všechno. Evropský parlament rovněž posiluje své ambice v oblastech jako je zajištění udržitelné mobility (s primárním zaměřením na budování infrastruktury pro elektromobily), rozšířené využívání budov pro fotovoltaické elektrárny i v dalších technických aspektech směrnice EPBD. Požaduje například, aby členské státy zavedly opatření směřující k odstranění topných systémů na bázi fosilních paliv z budov, které procházejí větší renovací, a to jakmile směrnice vstoupí v platnost. Dále žádá, aby státy zavedly plány na úplné vyřazení fosilních paliv z fondu budov do roku 2035 nebo 2040, pokud to bude technicky a ekonomicky proveditelné atd.

Z tiskového prohlášení mezinárodní unie majitelů nemovitostí (UIPI):
„Takový úkol je až skličující! Evropská komise odhaduje, že ke zdvojnásobení skutečné míry renovace je již nyní zapotřebí každoročních dodatečných investic ve výši přibližně 275 miliard eur. Abychom dosáhli ambicí Parlamentu, museli bychom skutečnou míru renovací přinejmenším ztrojnásobit. Otázka tedy zní JAK? Kolik peněz navíc by bylo potřeba každý rok? 350 až 400 miliard EUR? Jak zajistit kvalifikovanou pracovní sílu, stavební materiál a jak zavést potřebné podpůrné mechanismy? Pro tyto výzvy byla také vyjednána omezená výjimka. To je dobře! Spíše než o výjimku však jde o čtyřletý odklad, který by Evropská komise případně udělila pouze pro bytové jednotky. Tato výjimka (odklad) by byl omezen na 22 % celkového počtu jednotek, na něž se povinnost vztahuje. Uvidíme, jak bude tato výjimka proveditelná v praxi,“ uvádí Emmanuelle Causse, generální tajemnice UIPI.

Závěrem:

Vážení poslanci, vážené poslankyně,

Občanské sdružení majitelů domů (OSMD) si Vás dovoluje upozornit, že pokud nedojde k zásadním změnám navrhované směrnice, a to zejména v části týkající se energetických tříd a časových lhůt pro jejich splnění, budou země Evropské unie postaveny před úkol renovovat desítky miliónů budov během několika let. Nesmyslně krátké časové rámce navíc povedou k extrémnímu napětí na trhu, k uměle vyvolanému deficitu specializovaných firem a odborníků jakož i stavebních materiálů a technologií. To všechno samozřejmě vyústí v neúměrný nárůst cen přípravných i stavebních prací a tím k ekonomické demotivaci i té části majitelů, kteří by původně do tepelných rekonstrukcí investovali. Tento scénář nepřímo potvrzuje i informace, že členské státy budou moci z dopadů směrnice „vyjmout veřejné sociální bydlení, u něhož by renovace vedla ke zvýšení nájemného, které nelze kompenzovat úsporami na účtech za energie.“

Je rovněž nezbytné zmínit, že v mnoha případech nejsou požadované zásahy vzhledem k historickým charakteristikám dotčených budov ani fyzicky proveditelné, a to nezávisle na tom, zda konkrétní budova je či není památkově chráněna.

Pro zamýšlené zlepšení energetické náročnosti desítek milionů budov v Evropě je především nutné stanovit realistické cíle podpořené individuálně zacílenými podpornými mechanismy. Vždy je daleko lepší upřednostnit cestu pobídkových opatření, namísto direktiv.

Věříme, že se při plenárním hlasování o zmíněné direktivě budete řídit hlasem rozumu a svou ruku za předloženou podobu směrnice EPBD nezvednete.

S úctou,

Ing. Milan Krček

předseda OSMD