Daňové novinky 2018 – Daň z příjmu fyzických osob   Poznámka redakce: níže uvedený text jsme zařadili do Střechy roku 2017 záměrně – protože některé změny roku 2018 by mohly mít vliv na Vaše rozhodování při sestavování daňového přiznání roku 2017. Doporučujeme proto jeho pečlivé prostudování.   Poznámka autorky: dále užité (a zažité) pojmy „Nemovitost, nemovitosti“ […]

Daňové novinky 2018 – Daň z příjmu fyzických osob

 

Poznámka redakce: níže uvedený text jsme zařadili do Střechy roku 2017 záměrně – protože některé změny roku 2018 by mohly mít vliv na Vaše rozhodování při sestavování daňového přiznání roku 2017. Doporučujeme proto jeho pečlivé prostudování.

 

Poznámka autorky: dále užité (a zažité) pojmy „Nemovitost, nemovitosti“ v textu jsou zkráceným výrazem pro pojem „Nemovité věci“ ve smyslu platné právní úpravy v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2014).

 

Zkratky:

DPČ = dohoda o pracovní činnosti

DPP = dohoda o provedení práce

ZDP = zákon o dani z příjmu.

 

Tento článek navazuje na předchozí k daňovým novinkám r.2017, viz Střecha 3/2017, vychází rovněž ze změn v dani z příjmu fyzických osob provedených legislativně tzv. letním daňovým balíčkem – zákonem č. 170/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1.7.2017 a který zahrnul i novelu zákona o dani z příjmu. Přinesl některé novinky účinné již pro rok 2017, většina změn se však týká zdaňovacího období až od 1.1.2018.

 

V posledním článku bylo podrobně uvedeno daňové zvýhodnění na děti a uplatnění paušálních výdajů u příjmů z pronájmu zdaňovaných ať dle § 7 nebo § 9 ZDP, kde pro r. 2017 platí ještě naposledy původní úprava r. 2017 a současně mohou poplatníci použít i úpravu platnou pro r.2018. V r.2018 již žádné variantní řešení není a platí dále uvedená úprava. 

 

I)  Daňové zvýhodnění na děti, sleva na vyživovanou manželku v r.2018.

 

Jak bylo uvedeno v článku k r.2017, daňové zvýhodnění na děti lze uplatnit buď formou pouze slevy na dani (daň před uplatněním daňového zvýhodnění je vyšší než daňové zvýhodnění, nebo je mu rovna), nebo formou pouze daňového bonusu (daň je nulová a slevu nelze uplatnit), nebo, nejčastěji, formou slevy na dani a daňového bonusu (daň je menší než daňový bonus). Při uplatnění daňového bonusu plně nebo částečně vzniká přeplatek na dani, o který lze na formuláři daňového přiznání žádat.

Podmínky uplatnění daňového zvýhodnění zůstávají v roce 2018 s výjimkou dále uvedených změn pro rok 2018 stejné, výše slevy na děti se u 1.dítěte zvyšuje na 15 204,- Kč/rok (1 267,- Kč/měsíc), současně může být během r. 2018 ještě další změna (zvýšení), tak jako se to dělo i v minulých letech. Jaké změny pro r.2018 tedy nová úprava přináší:

1.      Slevu na vyživované děti a daňový bonus v r. 2018 lze uplatnit bez jakéhokoliv omezení při uplatnění daňových výdajů u příjmů dle § 7 a § 9 ZDP paušálním způsobem.

2.      Podmínkou uplatnění daňového bonusu v r. 2018 je příjem (nikoliv základ daně, ale příjem) poplatníka pouze podle § 6 a § 7, tedy příjem z aktivní činnosti, zaměstnání nebo podnikání, resp. samostatné výdělečné činnosti, nestačí již jen příjem z kapitálového majetku dle § 8 nebo příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, a to příjem minimálně ve výši 6násobku minimální mzdy  – ta je od 1.1.2018 zvýšena nařízením vlády č.287/2017 Sb. na částku ve výši 12 200 Kč/měsíc, tedy max. limit je 73 200,- Kč/rok. 

Daňový bonus tak lze v r. 2018 uplatnit, pokud jeho výše je min. 100 Kč a max. do výše 73 200 Kč/rok.

3.      Slevu na vyživovanou manželku v r. 2018 lze uplatnit rovněž bez jakéhokoliv omezení při uplatnění daňových výdajů u příjmů dle § 7 a § 9 ZDP paušálním způsobem. Výše vlastního příjmu manželky pro toto ustanovení zůstává stejná, tedy 68 000,- Kč/rok.

 

II) Paušální výdaje 2018 a dopady na rok 2017

 

Pro rok 2018 daňový balíček snižuje zastropení paušálních výdajů u jednotlivých druhů příjmů ze 2 000 000 Kč na 1 000 000 Kč při stejném % paušálních výdajů, tedy maximální paušální výdaje v r.2018 mohu být: 

 

u příjmů dle §7 ZDP ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80%

max. 800 000 Kč

u příjmů dle §7 ZDP ze živnostenského podnikání, dle živn. listu 60%

max. 600 000 Kč

u příjmů dle §7 ZDP u jiných příjmů ze samostatné činnosti (bez živn. listu) 40%

max. 400 000 Kč

u příjmů dle §7 ZDP z nájmu majetku (včetně nemovitostí) zařazeného v obchodním majetku 30%

max. 300 000 Kč

u příjmů dle §9 ZDP z nájmu majetku (jak nemovitostí, nemovitých věcí, tak věcí movitých) 30%

max. 300 000 Kč

 

 

Přechod z paušálních výdajů v r.2017 na výdaje skutečné v r.2018:

 

Se snížením limitu pro výši paušálních výdajů v r.2018 lze předpokládat, že část poplatníků přejde z uplatňování výdajů paušálním způsobem na výdaje skutečné. Podmínky tohoto přechodu byly podrobně uvedeny a vysvětleny v předchozím článku k daňovým novinkám r.2017 a nijak se novou úpravou platnou v r.2018 nemění, tedy platí uvedené v předchozím článku, na který k tomuto tématu odkazuji.

 

III) Změny dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP, DPČ

 

Dohoda o provedení práce (DPP)

 

Pokud jde o dohodu o provedení práce, nemění se v r. 2018 nic a úprava je shodná jako v r. 2017, tj. DPP s odměnou do 10 000,- Kč/měsíc včetně nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění, daň ze závislé činnosti je pak v závislosti na tom, zda zaměstnanec podepíše Prohlášení k dani (na jehož základě mu zaměstnavatel uplatňuje slevy na dani), nebo ne, přičemž sazba daně je shodná, je to 15%.

Podepsané prohlášení k dani = zálohová daň, s ročním vyúčtováním zálohové daně u zaměstnavatele a pokud sleva na dani je rovna nebo vyšší  než daň, daň se neodvádí.

Nepodepsané prohlášení k dani = srážková daň, s ročním vyúčtováním srážkové daně u zaměstnavatele a pravidelným měsíčním odvodem daně. Srážková daň je konečná, zaměstnanec již takto zdaněný příjem, pokud sám podává daňové přiznání, nevykazuje, slevu na dani při tomto zaměstnání nevyužívá. Současně má zaměstnanec možnost vyžádat si potvrzení o odvedené dani a podat si daňové přiznání za zdaňovací období sám, v něm své slevy uplatní.

 

Dohoda pracovní činnosti (DPČ)

 

U dohody o pracovní činnosti v r.2017 platí, že při odměně do 2 500,- Kč/měsíc (tedy max. 2 499,- Kč/měsíc) rovněž nepodléhá platbě sociálního a zdravotního pojištění a pokud jde o zdanění, daň se odvádí pouze zálohová, srážková daň jako konečné zdanění nemůže být uplatněna ani při odměně do 2 500,- Kč/měsíc a zálohová daň je zaměstnavatelem odváděna v závislosti na podepsaném nebo nepodepsaném Prohlášení k dani, s uplatněním slevy na dani zaměstnance nebo bez ní a s ročním vyúčtováním zálohové daně u zaměstnavatele. V r. 2018 dochází ke změně ve zdanění DPČ, sjednocení s režimem DPP, při odměně do 2 500,- Kč/měsíc, pokud není podepsáno Prohlášení k dani, je odvedena zaměstnavatelem také srážková daň, která je konečná se shodným režimem jako u DPP – zaměstnanec může sám podat daňové přiznání, kde uplatní slevy na dani.

 

V souvislosti se zaměstnáváním pak upozorňuji na nový formulář Prohlášení k dani platný od 1.1.2018, který dosud není k dispozici. Bude jej možno použít až v r. 2018, v podstatě budou 2 listy stávajícího prohlášení odděleny do 2 samostatných formulářů (Prohlášení k dani a Žádost o roční zúčtování daně) a bude možno je vyplnit elektronicky buď jako interaktivní formulář v pdf (bude na webu finanční správy) nebo jako formulář ve formátu XML aplikace EPO na daňovém portálu. Hlavním důvodem této změny je právě požadavek na elektronizaci Prohlášení k dani.

Současně pak bude možno i v r.2018 použít stávající formulář tištěný.

Pozn. red.: Pro rok 2017 je možno zatím použít formulář ze stránek daňové správy, viz  http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dt-databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu/5457_25.pdf.

 

IV) Změny u nemovitostí

Od 1.1.2018 dochází k rozšíření osvobození některých příjmů ve vztahu k nemovitostem.

Prvním takovým rozšířením je osvobození příjmu z vypořádání spoluvlastnictví jinak než dle spoluvlastnických podílů.

Při takovém vypořádání někteří spoluvlastníci nabydou více než činil jejich spoluvlastnický podíl od těch, kteří mají po vypořádání méně. Pokud je toto vypořádání bezúplatné, pak se jedná o nepeněžní, resp. bezúplatný příjem těch, kteří získali více, ve výši rozdílu ocenění původní a nové velikosti jejich podílu dle zákona o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášky. Osvobození tohoto příjmu od daně pak připadá v úvahu při nabytí od příbuzných v linii přímé a vedlejší, případně osoby, s níž poplatník žil min. 1 rok před nabytím ve společné domácnosti – viz §10 odst.3 písm. c zákona o dani z příjmu. Toto zůstává v r.2018 shodně jako v r.2017.

Pokud jde o úplatné vypořádání, získávají ti spoluvlastníci, kteří mají po vypořádání méně, větší podíl za úplatu, a tato úplata je příjmem na druhé straně, kdy výdajem proti ní je nabývací cena toho, co spoluvlastník ztrácí. Kladný rozdíl je u něj pak příjmem ke zdanění. Počínaje 1.1.2018 je do zákona doplněno, že tento příjem je osvobozen od daně z příjmu, pokud doba mezi nabytím a vypořádáním spoluvlastnictvím přesahuje 5 let. Přitom při nabytí podílu na nemovitosti dědictvím se do této doby se započte i doba, po kterou byl podíl ve vlastnictví zůstavitele – příbuzného v řadě přímé nebo manžela.

Je zde tedy rozšíření osvobození shodně jako dosud u příjmu z prodeje nemovitostí po časovém testu 5 let, včetně zápočtu při nabytí dědictvím doby vlastnictví zůstavitele – příbuzného v řadě přímé nebo manžela, u nemovitostí jiných než zkráceně byt nebo rodinný dům, kde je časový test 2 roky.

Shrnutí: Nové je tedy v r.2018 u úplatného vypořádání spoluvlastnictví odlišně od spoluvlastnických podílů uplatnění časového testu 5 let pro osvobození příjmu a zápočet doby vlastnictví u zůstavitele – příbuzného v řadě přímé nebo manžela.

 

Druhým takovým rozšířením osvobození příjmu je rozšíření osvobození z prodeje podílu v obchodní korporaci včetně podílu v bytovém družstvu (s právem nájmu družstevního bytu), kde se do časového testu 5 let pro osvobození příjmu z prodeje mezi nabytím a prodejem nově započte v případě nabytí podílu děděním také doba, po kterou byl obch. podíl ve vlastnictví zůstavitele – příbuzného v řadě přímé nebo manžela.

 

Třetí podstatnou změnou u nemovitostí pak je od r.2018 možnost odpisování technického zhodnocení provedeného na majetku pronajímatele podnájemcem (nikoliv pouze nájemcem jako dosud), se souhlasem pronajímatele i nájemce.

 

V) Zvýšení minimální mzdy a zdravotní pojištění

 

Jak uvedeno výše, od 1.1.2018 je nařízením vlády č.287/2017 Sb. zvýšena minimální mzda na částku ve výši 12 200 Kč/měsíc.

To má dopad na ty pronajímatele, fyzické osoby, které mají příjmy pouze z kapitálového majetku dle § 8, z pronájmu dle § 9 nebo ostatní příjmy dle § 10 ZDP a současně nejsou osobami, za které je plátcem pojistného stát.

Z hlediska zdravotního pojištění jsou osobami bez příjmů a platí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy, tedy od 1.1.2018 ve výši 1 647,- Kč/měsíc.

 

Ing. Magdalena Čudová, daň. poradkyně spolupracující s OSMD, zapsaná do seznamu Komory daňových poradců pod ev. č. 1281