V roce 2015 Vládě předkládá Ministerstvo kultury ČR návrh změny zákona o “ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)“. V rámci sledování nové legislativy a možnosti připomínkovat návrhy nových zákonů se OSMD vyjádřilo ke změnám zákona o ochraně památkového fondu. […]

V roce 2015 Vládě předkládá Ministerstvo kultury ČR návrh změny zákona o “ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)“.

V rámci sledování nové legislativy a možnosti připomínkovat návrhy nových zákonů se OSMD vyjádřilo ke změnám zákona o ochraně památkového fondu.

Podle OSMD v návrhu zákona zcela chybí mechanismy finanční státní podpory na údržbu kulturních památek, místo toho je v návrhu zákona hrozba vyvlastnění kulturní památky, ale bez jakéhokoliv závazku státu se o tuto kulturní památku postarat. Tento paragraf považujeme za potenciálně velmi nebezpečný pro majitele nemovitostí.

Chybí možnost odvolání
V §19 o řízení a prohlášení za kulturní památku, ani v §24 o řízení a zrušení prohlášení za kulturní památku, ani v § 69 o vyvlastnění kulturní památky není uvedena možnost odvolání k soudnímu průzkumu takového rozhodnutí, které omezuje základní lidské právo pokojného užívání majetku chráněného Evropskou úmluvou o lidských právech. Konečné rozhodnutí nemůže být ponecháno jen na úřední úrovni.

Chybí závazek státu postarat se o vyvlastněnou nemovitost
Zároveň v §69 o vyvlastnění kulturní památky není nikde zmíněn jakýkoliv závazek státu se o tuto vyvlastněnou památku náležitým způsobem postarat. 

Chybí možnost finanční pomoci státu s rekonstrukcí např. formou půjčky
Před §69 nebo §72 by bylo třeba zařadit §68a nebo §71a, který by v případech, kdy příčinou nedostatečné péče o památku je finanční neschopnost vlastníka tuto péči zajistit, nabídl vlastníkovi pomoc státu na provedení nezbytné údržby bezúročnou půjčkou zajištěnou výhradně tržní cenou památky se splatností 10-30let. 

Podmínky dotace pro vlastníky bez základních parametrů
V §21 a dalších se uvádí právo vlastníka požádat o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na zachování hodnoty kulturní památky. Nikde v zákoně však není podrobněji uvedeno, za jakých podmínek, v jaké výši a jak často bude možné o takovouto dotaci požádat.

/viz zpráva OSMD z 20. 5. 2015/

V souvislosti s přípravou nového zákona prosíme všechny členy OSMD, jejichž práva jsou zákonem o památkové péči dotčena, aby se ozvali do kanceláře OSMD a podělili se o svou zkušenost.