Pokud jste si v uplynulém roce koupili, jinak nabyli či proměnili nemovitou věc (pozemek, stavbu či jednotku), bude se vás týkat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Pokud jste si v uplynulém roce koupili, jinak nabyli či proměnili nemovitou věc (pozemek, stavbu či jednotku), bude se vás týkat přiznání k dani z nemovitých věcí. Kam přiznání podat a jaká je výše daně?

Koho se týká povinnost podat daňové přiznání?

Daň z nemovitých věcí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Povinnost podat daňové přiznání má každý, kdo v uplynulém roce nabyl nemovitou věc bez ohledu na to, zda jí koupil, zdědil, nabyl jinak anebo změnil její stav – např. změnil účel používání, zasíťoval pozemek inženýrskou sítí, rozvedl se. Termín pro podání přiznání vyprší 31.ledna 2017. Poplatníkem je pak každý, kdo k 1. lednu daného roku nemovitou věc vlastnil.

V případě, že dojde pouze ke změně sazeb, průměrné ceny půdy, ke stanovení či změně koeficientu, k zániku osvobození od daně nebo ke změně místní příslušnosti, není poplatník povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň je v těchto případech stanovena ve výši poslední známé daně upravené o uvedené změny.

Kam přiznání podat?

Na rozdíl od daně z příjmů, u které se místní příslušnost k finančnímu úřadu určuje podle místa trvalého bydliště, se daň z nemovitých věcí řídí § 13 odst. 2 daňového řádu. Pokud je tedy předmětem daně nemovitá věc, daň spravuje místně příslušný správce daně, ve kterém se daná nemovitá věc nachází.

Příklad: Poplatník má trvalé bydliště v Plzni. V roce 2016 koupil rodinný dům v Českých Budějovicích, který pronajímá. Zatímco příjmy z pronájmu bude přiznávat finančnímu úřadu v místě trvalého bydliště, daň z nemovitých věcí bude spravovat finanční úřad v Českých Budějovicích. Pokud by se však rodinný dům nacházel ve stejném kraji jako poplatníkovo trvalé bydliště, daň z nemovitých věcí bude spravovat stejný finanční úřad.

Místo složenky přijde e-mail

Zatímco do loňského roku museli poplatníci čekat na složenku a případně řešit nepříjemnosti, pokud nedorazila, letos je čeká novinka. Finanční správa bude nově zasílat údaje potřebné pro platbu daně přímo na e-mail. Poplatník však bude muset o tuto možnost požádat.

Žádost musí být podána poštou, osobně na podatelně nebo prostřednictvím datové schránky. Pro letošní rok tak musí učinit nejpozději do 15. března. Novinku finanční správa zavedla proto, aby ulevila majitelům nemovitých věcí a snížila své náklady. Novou službu budou moci využít všichni poplatníci, kteří dosud nehradili daň prostřednictvím SIPO. Z právnických osob pak ti, kteří nevyužívají datovou schránku.

Jaká je výše daně? Záleží na lokalitě a typu

Kolik poplatník bude na dani z nemovitých věcí hradit, záleží na tom, o jaký typ nemovité věci se jedná a kde se nachází. Daň se pak počítá podle příslušné sazby pro daný typ nemovité věci a násobí se koeficientem, který je přidělený obci podle počtu obyvatel. Vyhláškou však obec může stanovit i koeficient vyšší.

Vedle základního koeficientu může obec stanovit pro všechny typy nemovitých věcí ještě jeden – místní – koeficient, kterým se násobí výsledná daň. Daň se může ještě zvýšit, pokud poplatník nemovitou věc používá zároveň k podnikání.

Ačkoliv přiznání k dani z nemovitých věcí musí být podáno do 31. ledna, samotná daň je splatná až k 31. květnu daného roku.

Zdroj: Hypoindex.cz, 25. 1. 2017
Autor: Aneta Peštová