Aktivně jsme v roce podpořili novelu Zákona o pozemních komunikacích, která především změnila povinnost úklidu chodníků u nemovitostí podle zvykového práva platného od roku 1868. Tzv. chodníkový zákon snímá z majitelů domů po 140 letech povinnost péče a odpovědnosti o cizí majetek před vlastní nemovitostí. Představitelé samospráv při lobbingu proti tomuto zákonu vyčíslovali náklady na […]

Aktivně jsme v roce podpořili novelu Zákona o pozemních komunikacích, která především změnila povinnost úklidu chodníků u nemovitostí podle zvykového práva platného od roku 1868. Tzv. chodníkový zákon snímá z majitelů domů po 140 letech povinnost péče a odpovědnosti o cizí majetek před vlastní nemovitostí. Představitelé samospráv při lobbingu proti tomuto zákonu vyčíslovali náklady na úklid chodníků, které dosud hradili majitelé přilehlých nemovitostí takto: “…Například hl. m. Praha bude potřebovat jednu až tři miliardy korun ročně na úklid chodníků. V dalších městech půjde o miliony až desítky milionů korun. …”
Dnem 16. dubna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, daná zákonem č. 97/2009 Sb., která, kromě jiného mění dosavadní znění § 27 zákona č. 13/1997 Sb. takto:
– odst. 2 se slova „Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace odpovídá za škody“ nahrazují slovy “Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody”.
– § 27 odst. 3 nově zní “Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace”.
– § 27 odst. 4 nyní zní: “Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá”.
– v odst. 6 se věta druhá “Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic”. nahrazuje větou “Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic”.
Nabytím účinnosti zákona č. 97/2009 Sb. dne 16.4.2009 skončila nevolnická odpovědnost vlastníků vedlejších nemovitostí za škody, vzniklé na přilehlém, zpravidla obecním chodníku. Je potřebné ověřit existenci v obci existující obecní vyhlášky či nařízení, upravující povinnost udržování čistoty a schůdnosti chodníků a komu je tato povinnost uložena. Příkladně pražská vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy o zajištění schůdnosti obsahuje termíny a věcné náležitosti čištění místních komunikací bez specifikace subjektu, který je má provádět.
Záslužná aktivita senátora a primátora Teplic Jaroslava Kubery ve smyslu zrušení absurdní odpovědnosti majitelů vedlejších nemovitostí za škody, způsobené na obecních chodnících, přinesla pro majitele domů , po řadě našich snah o totéž, úspěch.