V desetidílném seriálu na webu osmd.cz jsme se věnovali tématu pojištění při pronajímání. Oslovili jsme pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven s dotazem na modelový příklad návrhu pojištění a řešení několika pojistných událostí. Podrobné odpovědi pojišťoven jsou velmi diskutovaným tématem vzhledem k různým přístupům zejména u pojištění odpovědnosti. U užívání pronajatého (svěřeného) majetku se vyskytují […]

V desetidílném seriálu na webu osmd.cz jsme se věnovali tématu pojištění při pronajímání. Oslovili jsme pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven s dotazem na modelový příklad návrhu pojištění a řešení několika pojistných událostí. Podrobné odpovědi pojišťoven jsou velmi diskutovaným tématem vzhledem k různým přístupům zejména u pojištění odpovědnosti.

U užívání pronajatého (svěřeného) majetku se vyskytují u pojištění výluky.
Každá z pojišťoven však k těmto výlukám přistupuje jinak a své pojistné podmínky upravuje nebo výluky pokrývá doplňkovým pojištěním či majetkovým pojištěním. Proto jsme nám již známých 10 pojišťoven oslovili ještě jednou s doplňující otázkou.

Než se dostaneme k jejich odpovědím, tak si připomeňme, co všechno pojištění odpovědnosti zahrnuje:  Škody vzniklé jinému na životě nebo zdraví. Škody vzniklé poškozením či zničením věci. Finanční škody. Náklady případného soudního řízení.

Dovolíme si ocitovat Lucii Žulavskou z České asociace pojišťoven, která pro Panel Plus uvedla: „Pojištění odpovědnosti občanů za škodu se vztahuje nejen na škody, které způsobíte vlastní činností, ale také na škody způsobené provozem Vašeho majetku, činností dalších členů Vaší domácnosti. Toto pojištění Vám pomůže v případě, že způsobíte škodu, za kterou podle zákona odpovídáte, a dotčená osoba nebo subjekt si klade oprávněné nároky na náhradu. Stejně tak se ale chráníte před nároky na náhradu škody v případě, že na Vás budou vzneseny neoprávněně.
Podle nového občanského zákoníku jsme povinni nahradit nejen majetkovou újmu, což je způsobená škoda na movitých či nemovitých věcech, ale také takzvanou nemajetkovou újmu. Za tu je považován zejména zásah do přirozených práv člověka, ať již jde o ztrátu života či zdraví, omezení osobní svobody, zásah do soukromí, cti, důstojnosti nebo poškození dobrého jména. Za nemajetkovou újmu je považováno i osobní neštěstí, které mohou pociťovat blízké osoby poškozeného, ale třeba i náhodní svědci dopravní nehody. Dobrá pojistka by nás proto měla ochránit před co největší škálou škod, které můžeme způsobit, včetně těch nemajetkových.
Pojistné částky by měly u odpovědnosti za újmu na zdraví dosahovat alespoň deseti milionů korun.“

Součástí našeho dotazování pojišťoven byla mj. otázka: Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.

Původní odpovědi pojišťoven doplňujeme o odpověď na doplňující dodatečně položenou otázku: Pokud má nájemce pojištěnu “domácnost” a “odpovědnost”, odpovídá i za škody na majetku pronajímatele, nebo musí mít ve smlouvě ještě konkrétní specifikaci, že se pojistka vztahuje i k odpovědnosti na majetku pronajímatele (připojištění)? Jinými slovy, vztahuje se obvyklé pojištění odpovědnosti nájemce i na majetek pronajímatele bez výluk? Ano, nebo je nutné se připojistit? Tato otázka je důležitá zejména u těch bytů, které pronajímáte vybavené.

Doplňující reakce v některých případech mění původní odpověď. Věnujte proto ve vašem konkrétním případě pozornost pojistným podmínkám a vše si pečlivě před uzavřením smlouvy přečtěte.

MAXIMA pojišťovna

Záleží na konkrétním případu. Vlastník musí udržovat dům i jeho součásti v dobrém stavu, takže pokud by nešlo o letitou neřešenou „hadičku“, pak bychom pravděpodobně hradili plnou částku (v případě, že má vlastník pojištěnou i odpovědnost).

Odpověď na dodatečnou otázku: Bavíme-li se o pojištění podnikatelů a živnostníků, pak odpověď zní ano (pojištění odpovědnosti se vztahuje na majetek pronajímatele). Odpovědnost se vztahuje na škody na zdraví a majetku třetích osob, tzn., že pronajímatel je ve vztahu s nájemcem právě tou třetí osobou. Kdyby se ale jednalo o fyzickou osobu a běžné retailové pojištění majetku, pak jsou tyto škody vyloučeny. 


UNIQA pojišťovna

Za škodu odpovídá nájemník v bytě, kde ke škodě došlo. Musí mít sjednané pojištění odpovědnosti, z něj uhradí škodu sousedovi, který byl vytopen.

Odpověď na dodatečnou otázku: Připojištění není potřeba. /U pojištění odpovědnosti nejsou u této pojišťovny výjimky pro krytí škod ve vztahu nájemce – pronajímatel a není potřeba připojištění./

ČSOB Pojišťovna

Z pojištění bytového domu lze krýt opět škodu na stavbě (byt i společné prostory) a budou-li ve společných prostorách věci movité určené k provozu a údržbě domu, tak i na nich. Zejména půjde o výmalby. Škody na movitých věcech nájemníků lze hradit z jejich pojištění domácnosti i z odpovědnosti nájemníka bytu, kde došlo k vypadnutí hadice od pračky.

Odpověď na dodatečnou otázku: Je to zrovna oblast, která v bytových domech kryta není, jak bylo uvedeno. Dotaz je na občanskou odpovědnost. Občanskou odpovědnost si může sjednat samotný nájemce a od 1. 11. 2017 i pronajímatel za nájemce (doplňkový rozsah pojištění). Z tohoto pojištění jsou hrazeny škody, za které nájemce odpovídá jinému, a to i pronajímateli. V žádném případě však není hrazeno běžné opotřebení používaných věcí v bytě (jsou-li pronajímatele). Škoda musí vzniknout náhle a nečekaně (např. od zapálené svíčky chytne vybavení bytu; praskne akvárium pojištěného nájemce a voda poničí vybavení bytu i věci ve spodním bytě,…)

Kooperativa pojišťovna

Plnění může být vyplaceno z pojištění odpovědnosti nájemníka, který škodu způsobil; majetkové pojištění bytového domu se bude vztahovat na vodovodní škody vzniklé na bytě i společných prostorech bytového domu.

/Bez dodatečného upřesnění./

Česká podnikatelská pojišťovna

Je součástí pojištění odpovědnosti, jehož předmětem je pojištění povinnosti pojištěného nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou jinému v souvislosti držbou a provozem nemovité věci/bytového domu.

Odpověď na dodatečnou otázku: Nájemce, jakožto fyzická osoba/občan = pojištěný, by měl mít pojištěnu odpovědnost občana v běžném občanském životě podle DPP BOŽ O 1/16 (Domex) nebo DPP BOŽ O 1/17 (Domex+) – v základním rozsahu tohoto pojištění je i odpovědnost pojištěného za újmy způsobené na cizí věci nemovité, která slouží k bydlení (dále jen věc nemovitá) a rovněž i za újmy způsobené na převzatých věcech movitých, které jsou nedílnou součástí věci nemovité (dále jen věci movité), a to do výše 15 % ze sjednaného limitu pojistného plnění. Seznam věcí movitých by měl být vždy písemně specifikován v nájemní smlouvě.

Allianz pojišťovna

Pojišťovna zaplatí škodu, která vznikne na spodním bytě a ve společných prostorech.

Odpověď na dodatečnou otázku: Obecně se /pojištění odpovědnosti k majetku pronajímatele/ nevztahuje. Allianz ale umí nabídnout připojištění odpovědnosti za škody vzniklé na pronajaté budově nebo připojištění odpovědnosti za škody vzniklé na věci převzaté.

Slavia pojišťovna

Obdobné jako v případě požáru od svíčky /v jiné otázce dotazování/. Jednalo by se o odpovědnost nájemce z běžného občanského života. Nájemníci by neměli zapomínat si takové pojištění uzavřít (řádově za jednotky stokorun ročně) a nespoléhat, že nějaké pojištění má jistě uzavřené majitel.
Takovéto pojištění nájemníka většinou ani není vázáno na konkrétní adresu pobytu, čili i pro lidi, kteří se stěhují častěji, není administrativně nijak složité toto pojištění mít uzavřené a ono s nimi bude “putovat” i když se přestěhují. Bez nutnosti nějakého hlášení pojišťovně při přestěhování.


Odpověď na dodatečnou otázku: Pokud má nájemce uzavřeno pojištění domácnosti, jsou tímto pojištěním kryty nejen škody na movitých věcech v jeho vlastnictví, ale pojištění se zpravidla také vztahuje i na movité věci ve vlastnictví majitele bytu, které nájemce (pojištěný) po právu užívá – např. na kuchyňskou linku.
Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě se standardně na škody způsobené na věcech, které byly pojištěnému zapůjčeny, pronajaty nebo které z jiného důvodu užívá nebo má u sebe, nevztahuje. Tyto škody jsou z pojištění odpovědnosti běžně vyloučeny a je nutné si je připojistit. Pojišťovna Slavia toto připojištění zatím nenabízí.

Pojišťovna VZP

Nájemník by měl mít uzavřeno pojištění občanské odpovědnosti a jedná se o odpovědnost nájemníka, tedy stejně jako v případě otázky na požár od svíčky.

Odpověď na dodatečnou otázku: Standardně jsou újmy na pronajatých a užívaných věcech vyloučeny.
Nicméně u pronajaté nemovitosti pojištění odpovědnosti občanů (dle DPP ODPO 1/17) kryje újmy způsobené nájemníkem na pronajaté nemovitosti (např. bytu či domu). Kryty jsou však pouze škody z příčiny požáru, výbuchu či úniku kapaliny z vodovodního zařízení (např. vyteklá pračka). Další podmínkou je, že pronajatá nemovitost se musí nacházet na území ČR a nájemní smlouva musí být uzavřena nejméně na 6 měsíců (dlouhodobá nájemní smlouva).

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Pokud má /nájemník/ pojištění odpovědnosti, bude se plnit z něj (a pokud splní všechny podmínky, tedy pravidelné kontroly atd.).

Odpověď na dodatečnou otázku: Pojištění domácnosti a odpovědnosti (v tomto případě myslíme v běžném občanském životě) jde standardně ruku v ruce. Je ale pravda, že u nájemních či podnájemních vztahů je to s pojištěním složitější.
Běžné pojištění domácnosti se vztahuje na věci pojištěného. Odpovědnost pak na věci cizí, které pojištění nijak nepoužívá (velmi zjednodušeně).
Konkrétní příklad – nájemníkovi praskne hadice (pro náš příklad předpokládáme, že je toto škodní událost a budeme jako pojišťovna plnit). Z pojištění domácnosti budeme krýt například koberec (nájemníkův), rozbitou pračku (nájemníka) a vysavač (nájemníka), který byl také v koupelně. Z odpovědnosti uhradíme škody vzniklé sousedovi o patro níže, který musí malovat strop a zeď.
Co ale s plovoucí podlahou, která se v koupelně musí částečně vyměnit? Na tuto podlahu se pojištění odpovědnosti již nevztahuje, jelikož je to věc užívaná nájemníkem, ale v majetku pronajímatele.
Podlaha by se hradila z pojištění (domácnosti nebo nemovitosti) majitele, pokud si jej sjednal.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Škody jsou kryty z pojištění bytových jednotek, které užívají nájemci. Krytí odpovědnostních škod je z pojištění občanské odpovědnosti.

Odpověď na dodatečnou otázku: Uvedené pojištění lze u naší pojišťovny sjednat. A pokud dojde k pojistné události a budou splněny náležitosti pojistné smlouvy a pojistných podmínek, tak pojišťovna plnit bude.

Na závěr článku a celého seriálu o pojištění nám nezbývá než zdůraznit, abyste se v pojistných podmínkách zaměřili na

  • rozsah pojištěných rizik a pojistného krytí,
  • limity pojistného plnění,
  • předepsaný a požadovaný způsob zabezpečení,
  • výluky z pojištění.

Při výběru majetkového pojištění (a zjišťování výše platby pojištění) se zamyslete nad výší pojistné částky, a zda chcete sjednat pojistnou ochranu na novou, či na časovou hodnotu!

Celý seriál o pojištění najdete zde