Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo více motivovat vlastníky rodinných a bytových domů, kteří budou žádat o dotaci v souvislosti se změnou směřující k ekologičtějšímu přístupu k bydlení. Dva dotační tituly, které nově při souběžném použití mohou přinést vlastníkovi finanční bonus, jsou Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Kotlíkové dotace: Ministerstvo životního prostředí spustilo v roce […]

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo více motivovat vlastníky rodinných a bytových domů, kteří budou žádat o dotaci v souvislosti se změnou směřující k ekologičtějšímu přístupu k bydlení. Dva dotační tituly, které nově při souběžném použití mohou přinést vlastníkovi finanční bonus, jsou Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám.

Kotlíkové dotace:

Ministerstvo životního prostředí spustilo v roce 2015 kotlíkové dotace v rámci operačního programu Životní prostředí. Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém. Cílem dotací je tak je omezit škodlivé emise ze starých neekologických, zpravidla ručně plněných kotlů na uhlí, a nahradit je novými – ekologickými.


Důležité informace:
• Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
• Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
• Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření.
• Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
• Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč.
• Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
• Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.

Nová zelená úsporám:

z programu Nová zelená úsporám lze žádat o dotace na:

  • Rodinné domy: zateplení a výměna oken, výstavba pasivních domů, zelené střechy, využití tepla z odpadní vody, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, připojení k CZT, solární termické systémy, fotovoltaické systémy, řízené větrání s rekuperací a související podpora (vypracování projektu)¨
  • Bytové domy v Praze (ostatní kraje jsou podporovány v programu IROP): zateplení a výměna oken, výstavba pasivních domů, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, připojení k CZT, solární termické systémy, fotovoltaické systémy, řízené větrání s rekuperací a související podpora (vypracování projektu).

V rámci programu Nová zelená úsporám zmiňme, že se od září 2017 dočká většího rozšíření podpora fotovoltaických systémů. Podporováno bude jak pořízení větších domácích elektráren, tak rozšíření těch stávajících. Navíc pokud spolu s Novou zelenou úsporám zažádáte i o kotlíkové dotace, můžete získat také dotační bonus.

Dotační bonus na výměnu hlavního zdroje vytápění

Speciální finanční bonus na pořízení zdroje vytápění je připraven pro ty žadatele, kteří využijí Novou zelenou úsporám spolu s druhou výzvou Kotlíkových dotací (žádat ve druhé výzvě bude možné od září 2017). Tedy se rozhodnou spojit zateplení nebo pořízení solárního systému spolu s výměnou hlavního zdroje vytápění. Pak z NZÚ získá bonus 10 000 – 40 000 na pořízení nového zdroje vytápění v rámci Kotlíkových dotací.

Položili jsme několik otázek Mgr. Janě Taušové, zástupkyni tiskové mluvčí (oddělení tiskové a PR) Ministerstva životního prostředí:


Pokud má žadatel již podanou podporu zelenou úsporám a na podzim 2017 chce požádat o kotlíkovou dotaci, získá k tomu „bonus“?
O dotační bonus nelze požádat dodatečně k již podané žádosti v programu NZÚ /Bonus budou moci žadatelé v rámci NZÚ uplatnit až v žádostech podávaných od 4. září 2017, tedy od účinnosti změn ve výzvě pro rodinné domy (RD)/. Žádat o bonus se musí vždy současně s žádostí o dotaci na zateplení rodinného domu či instalaci solárního systému. Žadatelům ale bude umožněno zrušit si původní žádost a podat si novou, včetně bonusu na kotlíkové dotace. Navíc žadatel nebude muset dokládat znovu všechny dokumenty, použijeme ty z té původní žádosti, pokud již byla žádost dříve schválena, posune se velice rychle do původního stavu. Jediné, co si musí žadatel ohlídat, je způsobilost výdajů, která je nastavena maximálně na 2 roky zpětně.

Termín pro realizaci zelené úsporám je delší než u kotlíkových dotací. Žadatel, který realizuje obojí, musí dodržet kratší termín kotlíkové dotace. Neuvažuje se o tom, že by při souběhu žádostí byl termín ukončení realizace shodný (delší)?
Podmínkou získání bonusu není, že žadatel musí o obě dotace (kotlíkovou a dotaci z NZÚ) žádat současně. Klidně může požádat nejprve o dotaci na nový kotel z kotlíkových dotací a do dvou let pak o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Charakter a náročnost provedení je u obou akcí (výměna kotle X zateplení) rozdílná, a proto jsou i různě dlouhé lhůty na realizaci daných opatření. Navíc kotlíkové dotace jsou rozloženy ve 3 vlnách až do roku 2020 (respektive 2023), aktuálně se rozbíhá druhá vlna, v rámci níž kraje občanům přerozdělí další 3,4 mld. Kč. Bude tedy vyhlášena ještě jedna vlna. Celkem je na výměnu starých kotlů za nové nízkoemisní v celé ČR připraveno 9 mld. Kč.

V kotlíkových dotacích na podzim 2017 budou podporovány opět i plynové kondenzační kotle?
Ano, plynové kondenzační kotle jsou v 2. výzvě kotlíkových dotací podporovány.

U vícegeneračních domů (které nově budou mít zlepšenou podporu fotovoltaiky) by mě zajímalo, zda bude u těchto domů zohledňováno vícegenerační využití (podmínky hovoří do 3 bytových jednotek) i při výměně kotle v kotlíkové dotaci. Myslím tím podpora při pořízení dvou plynových kondenzačních kotlů (dva samostatné byty v rodinném domě nyní se starým kotlem na uhlí). Bude se moci do uznatelných výdajů zahrnout pořízení dvou kotlů (např. i při ponechání celkového finančního limitu podpory)?
Je důležité zdůraznit, že zmiňovaný vícegenerační dům musí splňovat pro přiřazení kotlíkové dotace definici rodinného domu, uvedenou v Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
Z otázky není patrné, zda dva samostatné byty mají vždy samostatný zdroj tepla (kotel na uhlí) nebo je zde pouze jeden kotel na uhlí pro obě bytové jednotky. Pokud jsou zde dva kotle na uhlí, tj. pro každý byt zvlášť, pak v jednom objektu lze vyměnit více zdrojů, pokud to však není omezeno v podmínkách kraje.
Pokud by tu byl pouze jeden zastaralý kotel na uhlí vyhřívající obě dvě bytové jednotky, pak lze získat dotaci pouze na jeden nově pořizovaný plynový kotel. Druhý plynový kotel by musel být pro druhý samostatný byt pořízen z vlastních prostředků majitele.
Pokud jde o bonus, tak ten se v rámci NZÚ poskytuje paušálně na objekt (RD) bez ohledu na to, kolik je v RD bytových jednotek a kolik zdrojů mění.