Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Zákon o realitních zprostředkovatelích

V rámci sledování nové legislativy a možnosti připomínkovat návrhy nových zákonů se OSMD vyjádřilo k novému zákonu o realitních zprostředkovatelích. Činnost realitních zprostředkovatelů se bezprostředně dotýká všech majitelů nemovitostí ať již při nákupu či prodeji nebo během správy pronajímání své nemovitosti.

Z připomínek k zákonu:

 • Vymezení činnosti realitních zprostředkovatelů
  Doporučujeme uvést další upřesnění, zda pod činnost spadá např. směna nemovitosti, vyřízení zapsání či zrušení zástavy.
 • Realitní zprostředkování bez inzerce
  Ujednání „.. se nevztahuje na poskytování reklamních či inzertních služeb umožňujících zveřejnění nabídky či poptávky…“ podle našeho názoru způsobí „dvoufázové“ uzavírání smluv a činnost „tipařů“, kteří nebudou podle zákona realitními zprostředkovateli. Dá se předpokládat, že zprostředkování bude předcházet smlouva o inzerci a v závislosti na jejím úspěchu (předání kontaktů z inzerce) pak například jednodenní zprostředkovatelská smlouva.
 • Osvědčení odborné způsobilosti a registrace
  Není zcela jasné, zda bude osvědčení odborné způsobilosti zprostředkovatelům vydáváno na dobu neurčitou. Pokud tomu tak je, pak se bude hromadit počet registrovaných zprostředkovatelů a bude v budoucnu znesnadněna kontrolní činnost – nadměrným počtem neaktivních zprostředkovatelů. Doporučujeme podmínky upravit na časové omezení registrace k činnosti u MMR.
 • Vzdělání
  Odborná způsobilost je koncipována jako vstupní jednorázová podmínka bez potřeby dalšího profesního vzdělávání. V nejjednodušším podání stačí podle zákona vzdělání „střední bez maturity + 5 let praxe“.
 • Praxe
  U podmínky praxe není podrobně specifikováno, kdy má být praxe splněna (např. praxe před 20 lety?) a s jakou intenzitou měla v období být činnost vykonávána. Zda musí jít o hlavní činnost na plný úvazek s odvodem pojistného, nebo bude uznávána i občasná činnost. Z tohoto pohledu jsou podmínky praxe zcela nadbytečné.
 • Úschova peněz a listin
  Výslovné taxativní vymezení použití vždy „banka, notář či advokát“ je u realitních obchodů velmi omezující. Mělo by jít řešit odděleným bankovním účtem zprostředkovatele, který by nebyl jeho obchodním majetkem.
 • Odpovědnost za informace
  Není zřejmá odpovědnost za informace u nabídky mezi nabízejícím a zprostředkovatelem (o nemovitosti – při nabídce, nebo o bonitě zájemce při poptávce.
  To velmi důležité u pronájmu nemovitosti.
 • Transparentnost registru zprostředkovatelů
  V zákoně není podrobně řešen veřejně přístupný registr realitních zprostředkovatelů. Jde však o zcela klíčovou otázku pro transparentnost a naplnění ducha celého zákona.
 • Zvýšená administrativa ministerstva 2,91 mil. Kč / 1. rok
  Administrativní zvládnutí zapsání 100 000 zprostředkovatelů se nám jeví jako zcela nereálné. S tím souvisí podhodnocení nákladů na aplikaci nového zákona.
 • Režie ministerstva 1,6 mil. / rok
  Zdá se, že jsou podceněné také režijní náklady administrativy, kdy nevychází kalkulace ani na 1 úředníka + cestovné a materiální výdaje na kontrolu a dohled celé ČR / 100 000 zprostředkovatelů(?)        

Je tedy otázkou, jakou činnost má vlastně realitní zprostředkovatel vykonávat a nést za ni odpovědnost: reklamní činnost – zjištění potřeb nabízejícího – zjištění potřeb poptávajícího – zprostředkování kontaktu a vyjednání podmínek obchodu – kontrola bonity a zajištění financování - uzavření smluv - … ?!

/květen 2016/

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.

Úvodní stránka Rychlá pomoc členům Členská zóna Pronájem od majitele Mapa webu RSS