Probíhá testovací provoz portálu ...

Valná hromada OSMD přesně za měsíc

Správní rada OSMD svolává valnou hromadu sdružení:

Kdy: sobota 21. dubna 2018 od 9.30 do 13.00 hodin  

Kde: "Bílý dům  v Libni", U Meteoru 6, Praha 8 (budova, kde se konají pražské přednášky) POZOR NA ZMĚNY V DOPRAVĚ!! 

Registrace členů:  8.30 – 9.30 hodin! (připomínáme, že ke vstupu na VH je třeba prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, v případě zastupování člena OSMD je třeba předložit notářsky ověřenou plnou moc). 

Program: 

9:30 Zahájení VH

Schválení zapisovatelů a skrutátorů
Seznámení s programem VH
Zpráva o činnosti Sdružení a UIPI
Návrh a volba správní rady na rok 2018 - 2020
Návrh a volba revizní komise na rok 2018 - 2020
Zpráva o hospodaření za rok 2017
Zpráva revizní komise za rok 2017
Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy
Schválení účetní závěrky OSMD
Návrh rozpočtu na rok 2018
Schválení rozpočtu na rok 2018
Zhodnocení bytové problematiky v ČR
Informace k aktuálním tématům
Diskuse

 

Všichni členové jsou srdečně zváni!

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.