Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Sociální bydlení

Tvorbu zákona o sociálním bydlení provázely v předchozím volebním období (2013 - 2017)  ostré diskuze mezi politickými stranami. Poslední verze paragrafového znění zákona o sociálním bydlení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí byla veřejnosti představena 23. 12. 2016. Zákon začal vznikat na principu vládou schválené "Koncepce sociálního bydlení", jež byla postavena na třístupňovém systému bydlení (krizové bydlení, sociální byt, dostupný byt). Tento návrh zákona ale Poslaneckou sněmovnou neprošel. S novou vládnoucí garniturou dochází v roce 2018 i ke změně gestora tohoto zákona - zákon připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Věcný záměr zákona byl vytvořen v září 2018. V současnosti se ale z Ministerstva pro místní rozvoj ozývají hlasy, že zákon o sociálním bydlení není potřeba a že obce by měly sociální bydlení zajišťovat i bez zákonné normy s tím, že od Ministerstva na to dostanou adekvátní finanční podporu.

Aktuálně k zákonu o sociálním bydlení

Názory OSMD prezentuje v diskuzích s politickými představiteli a v médiích především předseda sdružení RNDr. Tomislav Šimeček. Pravidelně se nad tímto tématem setkává například s ministryní pro místní rozvoj Ing. Klárou Dostálovou - viz foto ze schůzky z ledna 2018.  Článek k tomuto setkání  zde 

 

zleva: Ing. Aneta Bém (OSMD), RNDr. Tomislav Šimeček (OSMD), Ing. Klára Dostálová (MMR), Ing. David Koppitz (MMR), Ing. Milan Krček  (OSMD)

Postoj OSMD

OSMD stále a dlouhodobě uznává potřebu přijetí zákona o sociálním bydlení a zvýšení prospěšnosti vynakládaných prostředků na sociální bydlení. Podpora musí být určena pro sociálně slabé občany, nikoli pro tzv. „obchodníky s chudobou “ či sociální developery. /Pozn.: Znakem dnešních obchodníků s chudobou je levné skupování bytů a dalších nemovitostí ve vyloučených lokalitách a jejich nabízení k pronájmu sociálně slabým občanům, se souhlasem a štědrou podporou státu pomocí doplatku na bydlení./ 

Co by z našeho pohledu měl zákon o sociálním bydlení splňovat?
Předně je třeba pro účely jakékoliv podpory a pomoci rozlišit 

a) občany s kompetencemi k bydlení a
b) občany bez kompetencí k bydlení. 

Kompetence k bydlení jsou dvojí: 

kompetence finanční - tedy pravidelný legální příjem nezatížený exekucí
kompetence morální - čistý trestní rejstřík, bezproblémové soužití se sousedy a slušné zacházení s pronajatým majetkem
a) Pro občany s kompetencemi k bydlení navrhujeme zachovat příspěvek na bydlení dle zákona č 117/1995 Sb.
b) O občany bez kompetencí k bydlení by se měla postarat obec s využitím finanční podpory státu. 

Jedním z parametrů, které by zákon o sociálním bydlení měl splňovat, je tedy povinnosti obcí podílet se na podpoře občanů v bytové nouzi tak, aby byly zajištěny jejich základní životní podmínky a aby do budoucna byli tito občané motivováni k opětovnému získání kompetencí k bydlení a k návratu na běžný trh práce i bydlení.
Nesouhlasíme s principem přidělování sociálních bytů dle principu „housing first“, bez ohledu na zásluhovost, tedy plošně přidělením "sociálního bytu" všem, kteří spadají do kategorie sociální potřebnosti bez ohledu na další fakta. Dá se předpokládat jak zneužívání tohoto sociálního systému, tak úbytek motivovanosti těchto občanů k práci a návratu na normální trh bydlení.
V posledním (neschváleném) vládním návrhu zákona byla nevyjasněná finanční otázka celého systému, který sice předpokládal zřízení dalších úřadů a stavění "sociálních" bytů, ale po dobu přípravy tohoto zákona chyběla detailní finanční rozvaha. OSMD zastává názor, že oproti stávajícímu systému by tento byl ještě mnohonásobně dražší. /Hospodářská komora zveřejnila svou analýzu týkající se finanční otázky tohoto zákona na semináři v Poslanecké sněmovně dne 8. listopadu – více v tiskové zprávě OSMD./

Pohled do minulosti

Historie způsobů řešení bydlení sociálně potřebných obecně je popsána v samostatném příspěvku... "historie a vývoj".
V České republice veřejnost čeká na nastavení koncepční podpory ohrožených skupin nájemníků již od devadesátých let 20. století, od kdy byla s tímto očekáváním odkládána deregulace nájemného.

V souvislosti s přípravou na deregulaci nájemného se OSMD touto problematikou od počátku soustavně zabývalo v zájmu nájemců a zamezení segregace sociálních nájemníků do ghet. Představa o řešení narůstajícího problému byla ze strany OSMD podrobně popsána a publikována již v roce 2010. /Upozorňuje se zde na nekončící státní subvence, výstavbu bytů s deformovaným nájemným, mlhavé podmínky vyplácení podpory, nevhodnou podporu žadatelů bydlících ve vlastní nemovitosti a na nutnost navázání podpory poskytováním sociální péče žadatelům.

Představitelé OSMD k tématu

Předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček se mnohokrát vyjadřoval k zákonu o sociálním bydlení, mimo jiné na svém blogu a v některých médiích.

Dokumenty OSMD k sociálnímu bydlení (ke stažení)TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.

Úvodní stránka Rychlá pomoc členům Členská zóna Pronájem od majitele Mapa webu RSS