Probíhá testovací provoz portálu ...

Rady a informace k daňovým a ekonomickým tématům v členské zóně

Téma čtvrteční pražské přednášky „Ekonomické a daňové otázky související s péčí o nemovitost“ nalákalo mnoho posluchačů do „Bílého domu“ v Libni. Pokud jste ale z jakéhokoliv důvodu nemohli být mezi nimi a jste našimi členy, můžete si v členské zóně (menu Daňová problematika nebo Archiv přednášek) stáhnout obsáhlou prezentaci buďto v původním PPT formátu, nebo text převedený do formátu word s obsahem umožňujícím lepší orientaci.

A jaká témata zde naleznete?


1. Problematika daní z příjmů
2. „Letní daňový balíček“  , tedy poslední novela zákona o daních z příjmů, zákon č. 170/2017 Sb., platnost od 1.7.2017
3. Ekonomické otázky (diskontní a repo sazba, penále, inflace apod.)
4. Pracovněprávní vztahy (DPP, DPČ, zálohová versus srážková daň, Prohlášení poplatníka apod.)
5. Daň z nabytí nemovitých věcí (DPH a rozsudek NSS, reakce finanční správy)
6. Elektronická forma podání daňových tvrzení <>
7. DPH – novinky týkající se pronájmů nemovitost

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.