Probíhá testovací provoz portálu ...

Představitelé OSMD se setkali s ministryní Klárou Dostálovou

Dne 15. ledna 2018 proběhla schůzka s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, jejím náměstkem Davidem Koppitzem a zástupci OSMD - předsedou Tomislav Šimečkem, místopředsedou Milanem Krčkem, kteří seznámili ministryni se stanoviskem Veřejného ochránce práv k zjišťování kompetencí k bydlení podle občanského zákoníku. Obě strany se shodly na potřebě sociálního bydlení i na roli obcí při řešení občanů v bytové (nikoliv jen sociální) nouzi.


 

Zleva: Ing. Aneta Bém, RNDr. Tomislav Šimeček, Ing. Klára Dostálová, Ing. David Koppitz, Ing. Milan Krček

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.