Probíhá testovací provoz portálu ...

Pozor - změny plateb sociálního a zdravotního pojištění

Osob samostatně výdělečně činných se bude týkat od příštího roku změna termínů plateb a změna výše záloh.

Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotní pojištění vždy alespoň v minimální výši. Minimální měsíční záloha na sociálním pojištění bude v roce 2019 činit 2388 a na zdravotním pojištění 2208 Kč (V roce 2018 činilo minimální sociální pojištění 2189 Kč a zdravotní pojištění 2024 Kč).

Další důležitá změna se týká termínu plateb u sociálního pojištění:

Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím.

Více o sociálním pojištění se dočtete na stránkách České správy sociálního zabezpečení 

Osoby bez zdanitelných příjmů budou od ledna nově platit zdravotní pojištění 1803 Kč (místo dosavadních 1647 Kč) - více viz stránky VZP

Obecné informace k platbám sociálního a zdravotního pojištění najdete například zde

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.