Probíhá testovací provoz portálu ...

Náhrada škody po požáru ve vztahu mezi majitelem, nájemcem a podnájemcem

Škody na pronajatém majetku mohou vzniknout také při pronájmu nebytových prostor. Představíme si případ, kterým se nedávno zabýval Nejvyšší soud České republiky. Šlo o vztah majitel – nájemník – podnájemník. Nemovitost, ve které byly pronajaty prostory, byla poškozena požárem, který zavinila cizí osoba zřejmě manipulací s otevřeným ohněm. Dodejme, že objekt nebyl proti požáru pojištěn, což následně vedlo k podání žaloby.
Jak soudy rozhodly o nároku náhrady škody nám představí advokát Milan Šperl (Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, www.ksb.cz):


"Předmětná věc byla skutkově poměrně jednoduchá. Žalobkyně (nájemce) uzavřela se žalovanou (podnájemcem) podnájemní smlouvu, na základě níž užíval podnájemce nebytové prostory pro svou podnikatelskou činnost, konkrétně prodej nábytku a bytových doplňků. Na zásobovací rampě, kde měl podnájemce uskladněny palety, došlo k požáru, jehož výsledkem bylo rozsáhlé porušení stavby včetně nosné části domu. Výše škody přesahovala deset milionů korun. Nájemce nebytových prostor uhradil tuto sumu vlastníkovi poškozené nemovitosti. Žalobou se následně domáhal regresního nároku vůči podnájemci.

Soud prvého stupně posoudil věc tak, že nájemce i podnájemce odpovídají za vzniklou škodu rovným dílem, když nájemce nepojistil objekt pro případ požáru a podnájemce naopak nezajistil řádně otevřený skladovací prostor ohraničený propustnou mříží, kde byly skladovány kartony, papír a palety, jež byly komukoli snadno přístupné a riziko zahoření z nedopalku díky otevřenosti prostoru tudíž poměrně velké.
Odvolací soud s výrokem soudu prvého stupně nesouhlasil, a proto jej změnil tak, že žalobu zamítl. Vyšel přitom ze zjištění, že příčinnou požáru byla manipulace s otevřeným ohněm s tím, že nebylo možno stanovit, zda se jednalo o úmyslné či nedbalostní jednání neznámé osoby. Podnájemce podle odvolacího soudu neporušil žádnou zákonnou ani smluvní povinnost, včetně obecné prevenční povinnosti, neboť příčinnou požáru byla otevřena manipulace s ohněm a nikoli pouhé umístění dřevěných palet a kartonů v prostorech skladovací rampy. Podnájemce tudíž nezanedbal povinnost řádné péče o pronajatou věc, a tudíž není za vzniklou škodu odpovědný.
Rozsudek odvolacího soudu napadl nájemce řádným dovoláním. O věci tedy musel rozhodovat Nejvyšší soud. Ten po přezkoumání věci uzavřel, že podnájemce sice není odpovědný za vznik požáru, který nezaložil, ale je odpovědný za újmu vzniklou tím, že poškození pronajatého prostoru bylo odstraněno, a on by tak po skončení nájmu mohl splnit svou povinnost a vrátit nemovitost ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Vzhledem k tomu, že nájemce nahradil vlastníkovi poškozené nemovitosti vzniklou škodu, je oprávněn požadovat regresní náhradu po podnájemci, jehož porušení povinnosti nespočívá ve způsobu, jakým pečoval o ochranu předmětu podnájmu, ale v porušení povinnosti stanovené podnájemní smlouvou vrátit nájemci nepoškozený předmět podnájmu. V příčinné souvislosti s tímto porušením vznikla nájemci škoda, neboť jeho majetkový stav se snížil o hodnotu vyplacenou vlastníku nemovitosti. Odpovědnost podnájemce za škodu vzniklou nájemci je vždy třeba odvozovat od porušení smluvní povinnosti vrátit podnajatou věc po uplynutí sjednané doby zpět ve stavu, v jakém byla převzata.
Ačkoli byla soudy na danou věc použita ještě úprava předchozího občanského zákoníku, právní závěry by měly být použitelné i v případě stávající právní úpravy ohledně otázky náhrady škody mezi nájemcem a podnájemcem."


Zajímá- li vás téma požárů v domě, nahlédněte do Střechy 4/2017 - nyní už ke stažení v naší členské zóně!


 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.