Probíhá testovací provoz portálu ...

Mýty ohledně Airbnb

Diskuze ohledně krátkodobých pronájmů přes platformy typu Airbnb stále pokračuje. Kritici mimo jiné vyčítají těmto službám vylidňování center velkých měst, ale jak moc jsou tato tvrzení založena na pravdě?

Společnost Golemio zveřejnila podrobné statistiky, z nichž mimo jiné vyplývá, že v tuto chvíli je reálně přes Airbnb nabízeno pouze cca 6 tisíc bytů. Další závěry studie si můžete přečíst zde

"Údaje přesně potvrzují náš dlouhou sdělovaný názor, že skutečná příčina problémů (potencionálních nájemníků) na nefunkčním bytovém trhu je způsobená (ne) činností státu a v Praze Magistrátem hlavního města Prahy,"  komentuje výsledky článku místopředseda OSMD Ing. Karel Polata. Jedná se především o komplikované stavební předpisy, které nesmyslně prodlužují dobu potřebnou na výstavbu nových bytů. Nelze také nezmínit, že trh s nemovitostmi na dlouho dobu a značně pokřivila dlouhotrvající regulace nájemného.

Krátkodobým pronájmům jsme se věnovali v našem časopisu Střecha č. 3/2018. Pokud jste našimi členy, můžete si všechny čísla časopisu Střecha přečíst v archivu v členské zóně

Nejste-li našimi členy, zde si můžete přečíst podmínky členství.

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.