Probíhá testovací provoz portálu ...

Duch regulovaného nájemného opět na scéně

Zástupce ombudsmanky dr. Stanislav Křeček na svém blogu plíživě vyvolává regulační démony, když se v článku „Střecha nad hlavou nesmí být luxusem“ zabývá otázkou, jak vyřešit aktuální komplikovanou situaci na trhu s byty. Poněkud s povzdechem poznamenává, že na bydlení platí u nás pravidla tržního hospodářství a tehdejší deregulaci nájemného nazývá „překotnou“, což vzhledem k délce jejího trvání (de iure 20 let – od r. 1993, de facto v letech  2007 - 2013) se zdá být výsměchem.
(článek z blogu Stanislava Křečka zde
Aby takovéto populistické povzdechy byly vyslyšeny a získaly podporu u širší veřejnosti, tomu bohužel nahrává nynější problematická situace na poli nájemního bydlení, která vznikla v důsledku růstu cen nemovitostí podporovaných zahraničními zájemci z řad majitelů i nájemců, levnými hypotékami (nákupy investičních bytů na pronájmy) a také vylidňováním venkova bez infrastruktury a dostatku zdroje obživy a následně masivním stěhováním lidí do měst.
Tuto situaci ale nevyřešíme vyvoláváním duchů a zasahováním do ústavních práv pokojného užívání majetku, nýbrž koncepční a cílenou podporou konkrétních jednotlivců adresnými sociálními dávkami, které budou účelně využity a minimálně zatíží státní rozpočet.


Informace o regulaci nájemného si můžete přečíst zde

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.