Probíhá testovací provoz portálu ...

Daňové přiznání k dani z nemovitosti - termín do konce ledna

Daňové přiznání k dani z nemovitosti musíte podat do 31.1.2019, pokud jste v loňském roce nabyli nemovitost. To znamená, pokud jste nemovitost koupili, dostali darem či zdědili. 

Tato povinnost se vás týká také v případě, že jste výrazněji měnili parametry nemovitosti (té, kterou jste přiznali i zdanili v minulosti).

Co to znamená výrazně změnit parametry nemovitosti? Například větší rekonstrukce, přístavba, přestavba, změna výměru nemovitosti či změna charakteru parcely.

Pokud nemovitost vlastníte již delší dobu, řádně jste k ní v minulosti podali daňové přiznání a žádné výrazné změny na ní neproběhly, týká se vás pouze povinnost zaplatit daň z nemovitosti, a to do 31. května 2019.

Podrobněji o daňovém přiznání například zde


Daňové poradenství v rámci našeho sdružení probíhá od ledna do března. Jste-li našimi členy, můžete se objednat na daňové konzultace.

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.