Žádost o podporu pozměňovacího návrhu k novele zákona 67/2013 Sb. adresovaná poslankyním a poslancům v září 2022   Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, obracíme se na Vás v zájmu milionů uživatelů bytů v České republice, a to v souvislosti s aktuálně projednávanou novelou zákona č. 67/2013 Sb., kterou se upravují některé otázky související s […]

Žádost o podporu pozměňovacího návrhu k novele zákona 67/2013 Sb. adresovaná poslankyním a poslancům v září 2022

 

Vážená paní poslankyně,
vážený pane poslanče,


obracíme se na Vás v zájmu milionů uživatelů bytů v České republice, a to v souvislosti s aktuálně projednávanou
novelou zákona č. 67/2013 Sb., kterou se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených
s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 199).
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) během příprav vládního návrhu vycházelo při vymezení dálkově
odečitatelného měřidla a dálkově odečitatelného zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění z návrhu
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který se stal později součástí právního řádu jako § 7 odst. 12 zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 362/2021 Sb.
Zvolené vymezení měřidel a zařízení by však ve spojení s povinností měsíčního informování o spotřebě (§ 8a)
a nutným zastaralým „pochůzkovým“ či „automobilovým“ odečtem znamenalo okamžité neúměrně vysoké
náklady na odečty pro poskytovatele těchto služeb, které by se zákonitě projevily především ve zvýšených
nákladech na bydlení pro občany užívající byty. Máme za to, že jak MMR, tak i MPO jsou toho názoru, že by
případné investice poskytovatelů služeb měly spíše směřovat do účinnějších opatření ke snižování spotřeby
tepla (zateplení, tepelná čerpadla).
Předložený pozměňovací návrh poslance Jiřího Havránka, který vznikl ve spolupráci s MMR, využívá možnosti,
která je zakotvena ve směrnici EED, a sice že členské státy mohou v intencích daného samy stanovit, co se
bude rozumět dálkovým odečtem, a zužuje definici dálkově odečitatelného měřidla a dálkově odečitatelného
zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění tak, aby se jednalo o zařízení, která provádí dálkové odečty
moderním způsobem a skutečně efektivně s co nejmenším finančním zatížením jak poskytovatelů služeb,
tak i uživatelů bytů.
Zároveň Vás žádáme o podporu dalšího pozměňovacího návrhu poslance Jiřího Havránka, kterým se navrhuje
posunout účinnost novely zákona na 1. leden 2024. Transponovaná směrnice byla přijata již v prosinci
2018. Původní harmonogram implementace směrnice předpokládal plné dokončení legislativního procesu
do 25. října 2020. První návrh transpoziční novely zákona č. 67/2013 Sb. byl předložen do meziresortního
připomínkového řízení v prosinci 2020, v říjnu 2021 byl pak návrh poprvé předložen vládě. Dle aktuálního
stavu projednávání novely zákona je možno předpokládat nabytí jeho účinnosti nejdříve k 1. lednu 2023.
Lhůta pro poskytovatele služeb na splnění všech povinností plynoucích z navrhované novely zákona by
tak ode dne případného přijetí novely zákona činila pouze několik měsíců, oproti původně zamýšleným
dvěma letům. Subjekty, kterým budou zavedeny nové povinnosti, tak nebudou mít dostatek času připravit
se na novou právní úpravu, neboť, jak je zřejmé již z výše uvedených pozměňovacích návrhů, finální znění
legislativy upravující tuto problematiku není do dnešního dne jasné. Pozměňovací návrh posunující účinnost
novely na 1. ledna 2024 ponechává dotčeným subjektům alespoň polovinu zamýšlené délky lhůty pro splnění
všech povinností. Dle našeho názoru je možné posunout pouze účinnost povinnosti měsíčního informování
o spotřebě, nikoliv účinnost všech ustanovení navrhované novely zákona.

Navrhovaným zúžením definice dálkově odečitatelných měřidel a zařízení a navrhovaným posunutím
účinnosti povinnosti měsíčního informování o spotřebě na 1. ledna 2024 se primárně sníží a oddálí okamžité
finanční dopady na občany, vyplývající z navýšení nákladů na bydlení v době, která je zcela bezprecedentní
a mnohé rodiny již přivedla do finanční chudoby.
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
žádáme Vás o Vaši podporu v této záležitosti, která se bezprostředně týká milionů našich spoluobčanů
a jejich nákladů na bydlení.


Ing. Vítězslav Vala, v.r.
Prezident Asociace nájemního bydlení


Ing. Milan Krček, v.r.
Předseda Občanského sdružení
majitelů domů v ČR


Ing. Milan Taraba, v.r.
Předseda Sdružení nájemníků ČR