Probíhá testovací provoz portálu ...

Kolem 2000 prázdných obecních bytů v Praze

Analýza, kterou si nechal vypracovat pražský radní Adam Zábranský, uvádí počet prázdných městských bytů. A není to zrovna malé číslo. 

Z této analýzy vyplynulo, že v Praze je přes 31 tis. obecních bytů, z toho většina (kolem 23 tis.) je městských, tedy ve správě jednotlivých městských částí, zbytek - tedy téměř 8 tis. - spravuje magistrát. 

Zajímavý je i počet bytů, které jsou v tuto chvíli prázdné - jedná se o přibližně 2000 bytů. Proč není možné je použít pro potřebné k bydlení? Může za to jejich špatný technický stav, tyto byty totiž volají po opravě.

"Rekonstrukce jsou finančně náročné. Je možné, že na to městské části neměly peníze nebo se jim do toho nechtělo investovat, protože návratnost investice může být několik let,“ řekl Zábranský, podle kterého se radnice často zaměřovaly na ty nejméně nákladné opravy a na byty v horším stavu nedošlo.

Netřeba konstatovat, že ani proběhlé privatizace městských bytů nebyly zcela šťastně zvoleným řešením s dopadem i na růst nájemného (viz např. Máte slovo na téma Drahé bydlení s účastí členů správní rady OSMD. )

Více se dočtete v následujících článcích:

E15 s datem 4.5.2019

České noviny s datem 13.5.2019 

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.