Probíhá testovací provoz portálu ...

Aktuálně řešíme

 • Návrh novely živnostenského zákona - únor 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje změnu živnostenského zákona, jejíž součástí by bylo zařazení pronájmu mezi živnosti, a to v případě pronajímání 3 a více bytů v domech s více než třemi bytovými jednotkami.

Jak se k tomuto návrhu staví OSMD?

...více informací k tématu


 • Návrh novely zákona o dani z příjmu - únor 2018

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o daních z příjmu. Pokud by došlo ke schválení této novely, byli by  pronajímatelé prakticky jedinou skupinou obyvatel, které by bylo daňové zatížení zásadním způsobem zvýšeno. Zástupci OSMD se proto snaží podnikat různé kroky, aby dali najevo, že s tímto návrhem principiálně nesouhlasí.  

.... více informací k tématu

 • Zákon o sociálním bydlení
  Potřeba zákona, který by upravil podmínky pomoci v oblasti bydlení sociálně slabších občanů, posledních několik let nabývá na naléhavosti. Představy o principech tohoto zákona se velice liší napříč politickým spektrem a odlišné názory panují i mezi jednotlivými angažovanými institucemi. 
  Naše sdružení má na tento zákon jednoznačný názor. V diskuzích s politickými představiteli a v médiích tento postoj prezentuje zpravidla předseda sdružení RNDr. Tomislav Šimeček. 
  ... více informací k tématu na stránce o sociálním bydlení.
 • Zóny placeného stání v Praze
  Problémy s omezením možnosti parkování majitelů nemovitostí, snížením flexibility pronájmu, prodražením údržby nemovitostí, přesouváním problému s parkováním a chybějících míst pro parkování prezentovalo OSMD na základě podnětu svých členů představitelům Prahy.
  ... více informací k tématu
 • Měřiče tepla
  Problematika spojená s vyhláškou 318/2012 Sb., která předepisuje vlastníkům nemovitosti povinnost mít od 1.1.2015 nainstalovány tzv. „měřiče tepla“, resp. „vodoměry na teplou vodu“. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o normu o indikátorech tepla na radiátorech a měření teplé užitkové vody. 
  ... více informací k tématu
 • Nové smlouvy s vodárnami
  Nový problém vznikl v souvislosti s tlakem vodárenských společností zakomponovat do nových smluv „problematická“ smluvní ujednání.
  ... více informací k tématu
 • Zákon o ochraně památkového fondu
  V návrhu změny zákona zcela chybí mechanismy finanční státní podpory na údržbu kulturních památek. Místo toho je v návrhu zákona možnost vyvlastnění kulturní památky bez jakéhokoliv závazku státu se o tuto kulturní památku postarat.
  ...více informací k tématu

Pomozte OSMD sledovat přípravu legislativy, její dopady i jednání významných subjektů pro trh s bydlením!

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.