Probíhá testovací provoz portálu ...

Právní poradenství

  • Osobní právní konzultace

Právní konzultace poskytují profesionálové, právníci se zkušenostmi v oblasti nájemního bydlení. Osobní konzultace v trvání 30 minut jsou placené, je nutno se telefonicky nebo e-mailem objednat.

Cena konzultací

  • pro nečleny 300,-Kč / 30 min.
    Částka musí být připsána na bankovním účtu OSMD tři dny před termínem porady. Variabilní symbol Vám přidělíme po objednání.
  • pro členy OSMD 100,-Kč / 30 min 
    Člen sdružení OSMD má nárok na 4 dotované půlhodinové konzultace ročně.

Bez omluvy nejméně dva dny předem bude požadována úhrada 300 Kč.

TERMÍNY právních konzultací v kalendáři OSMD.

Ústředí Praha: (kontakty)

Právní konzultace v kanceláři v Praze se konají:
pondělí 15:00 – 17:00 hod
středa15:00 – 17:00 hod
Objednání telefonicky nebo e-mailem. Neobjednané zájemce musíme z organizačních důvodů odmítnout.

Pobočka Brno: (kontakty)

Právní konzultace v pobočce v Brně se konají: úterý 16:00 – 18:00 hod.
Objednání telefonicky na č.: 739 448 638 nebo e-mailem na adrese osmd.brno.kanc@volny.cz, vždy bude zpětně potvrzeno, na kterou hodinu se máte dostavit. Neobjednané zájemce musíme z organizačních důvodů odmítnout.

Pobočka Plzeň: (kontakty)

Právní konzultace v pobočce Plzeň se konají: pondělí - pátek dle dohody
Objednání telefonicky v advokátní kanceláři JUDr. Petry Markové. Neobjednané zájemce musíme z organizačních důvodů odmítnout.

  • E-mailové právní konzultace

Na písemné dotazy odpovídají profesionálové, právníci se zkušenostmi v oblasti nájemního bydlení. V rámci e-mailového poradenství odpovídáme na jednoduché dotazy. Zodpovězeny budou dotazy zaslané na e-mailovou adresu kanceláře v Praze - osmd@osmd.cz
Cena konzultací:
služba je pouze pro členy OSMD, členové mají službu v rámci členství zdarma

  • Telefonické právní konzultace (kontakty)

V pražské kanceláři vždy první středu v měsíci od 13:00 do 15: 00 hod odpovídá právník po telefonu.
Cena konzultací:
služba je pouze pro členy OSMD, členové mají službu v rámci členství zdarma

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.