Probíhá testovací provoz portálu ...

Zákon o sociálním bydlení bude řešit Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová slibuje, že by do dvou let měl být hotov zákon o sociálním bydlení. Minulé vládě se návrh zákona postavený na třístupňovém systému (krizový byt, sociální byt, dostupný byt) nepodařilo v Poslanecké sněmovně prosadit. OSMD s tímto posledním návrhem z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí v mnoha věcech nesouhlasilo.

S ministryní Klárou Dostálovou se nad tématem sociálního bydlení naši představitelé už několikrát sešli - více o postojích OSMD k zákonu o sociálním bydlení najdete zde  

Paní ministryně Klára Dostálová navrhuje dva typy bydlení - sociální byty a sociální domovy. Více se můžete dočíst v tomto článku TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.