Probíhá testovací provoz portálu ...

Tisková zpráva - Rozsudek ESLP o odškodnění za regulaci nájemného nabyl právní moci

3.7.2017 - Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ze dne 9. 2. 2017 (rozsudek Čapský a Jeschkeová proti České republice - č. 25784/09 a 36002/09, a Heldenburg proti České republice - č. 65546/09) ve věci povinnosti státu odškodnit oběti regulace nájemného ve výši způsobené škody (tj. rozdílu mezi regulovaným a obvyklým tržním nájemným) nabyl dne 3. 7. 2017 právní moci. (K tomuto rozsudku vyšla dne 11.2.2017 tisková zpráva OSMD - zde)


Pět soudců Velkého senátu ESLP na svém zasedání dne 3. 7.2017 neshledalo žádný důvod pro to, aby se znovu zabývalo rozsudkem z 9. 2. 2017, který stanovuje způsob výpočtu náhrady za omezení práva na pokojné užívání majetku v souvislostí s dlouhodobou regulací nájemného pro případ tří českých stěžovatelů. Vláda by proto měla u těchto tří poškozených začít okamžitě s vyplácením vzniklých škod a soudem přisouzených finančních náhrad. Únorový judikát odpovídá ustálené judikatuře ESLP a žádost státu o posouzení možnosti požádat o opakované posouzení Velkým senátem neměla naději na úspěch. Na přímý dotaz tisku také Ministerstvo spravedlnosti nebylo schopno žádný takový důvod uvést. Cílem bylo zřejmě jen posunutí právní moci rozsudku o pár měsíců, čímž mimo jiné stát získal čas pro ochranu vnitrostátní neobhajitelné judikatury, podle které jsou každý měsíc zamítány další žaloby.


Způsob stanovení odškodnění jako rozdílu dvou hodnot regulovaného nájemného platného několik let (2006-2007) před tím, než zákon 107/2006 Sb. přiblížil po roce 2013 regulované nájemné obvyklému tržnímu nájemnému, byl všemi soudci ESLP jednoznačně shledán nepřijatelným. Stanovoval totiž výši odškodnění často nižší než 5% vzniklé škody, takže odškodnění nepokrývalo ani náklady soudních poplatků takového sporu.


Nyní bude mimořádně zajímavé sledovat, jak se důsledky tohoto rozsudku ESLP promítnou do rozhodovací praxe českých soudů. Podle řady indicií z probíhajících případů se však domácí soudy opět snaží právní názor ESLP ignorovat, stejně jako několik let ignorovaly nálezy Ústavního soudu.


Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z. s. (OSMD) považuje Evropským soudem stanovený způsob výpočtu náhrady škody za regulaci nájemného za jediný přijatelný a nezbytný k tomu, aby se stěžovatelé mohli konečně po dlouhých letech domoci vnitrostátního prostředku nápravy včetně odpovídajícího odškodnění.

Dne 11. 7. 2017   Správní rada Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z. s.

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 212 Kč/m2/měsíc

8 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.