Probíhá testovací provoz portálu ...

Tisková zpráva- OSMD vyvrací tvrzení ministryně Schillerové

Praha, 16. 4. 2018 - Paní ministryně v demisi Alena Schillerová při debatách o zvýšení daně z příjmu v rámci navrhovaného daňového balíčku argumentovala tím, že navrhované zvýšení daně z příjmu bude většině obyvatel kompenzováno jiným způsobem. Dle jejích slov by se tyto změny fatálnějším způsobem dotkly pouze zanedbatelného počtu pronajímatelů – fyzických osob. Výsledky dotazníku, které OSMD rozeslalo začátkem března 2018 svým členům - tedy několika tisícům pronajímatelů v celé České republice, ale hovoří jinak.

Co navrhuje ministerstvo

V rámci „daňového balíčku 2019“ navrhuje Ministerstvo financí zvýšit daň z příjmu fyzických osob z dlouholetých 15% na 19%, u daňových základů přesahujících 1,5 mil korun ročně by sazba činila dokonce 23%. Navrhované opatření by pro plátce dle §9 (příjmy z pronájmu) znamenalo skokové navýšení daňové zátěže a to v průměru o 30 – 40%! Argumentace Ministerstva financí je založena na tom, že toto zvýšení bude zaměstnancům kompenzováno zrušením superhrubé mzdy a u podnikatelů (OSVČ) se zvýšení kompenzuje možností nově započíst 75% odvodů na zdravotní a sociální pojištění do výdajů. Pro poplatníky danící příjmy z pronájmu však ministerstvo žádné úlevy nechystá s argumentací, že takových poplatníků je naprosté minimum, a že i z tohoto minima jen zlomek skutečně odvede daň.

Výsledky šetření hovoří jasnou řečí 

Po vyhodnocení odpovědí na dotazníky členům OSMD můžeme toto tvrzení vyvrátit: z celkem došlých 1142 odpovědí bylo 1092 pronajímatelů - fyzických osob (tito daní příjmy z pronájmu podle §9, tedy patří do skupiny dle slov paní ministryně „marginální“), většiny z nich by se zvýšení daně z příjmu velmi citelně dotklo. Z této skupiny 914 osob uvedlo, že v roce 2016 platili daň z příjmu fyzických osob a v roce 2017 platilo daň ještě větší procento dotázaných! Zdůrazněme, že uvedená čísla jsou pouze za část členské základny OSMD a tak je jasné, že skutečný počet postižených pronajímatelů bude násobně vyšší.

Statisticky významný vzorek odpovědí a reakcí pronajímatelů tedy dokazuje, že paní ministryně se ve svých předběžných odhadech mýlila. 


Potenciální dopady „daňového balíčku“

Nelze opomenout často zmiňované upozornění respondentů, že mnoho z nich do této doby v důsledku zanedbaného stavu restituovaných nemovitostí v 90. letech a především v důsledku dlouholeté regulace nájemného nemělo po dlouhou dobu prostředky ani na základní údržbu svého vráceného majetku a doteď většinu finančních prostředků z pronájmu utratí na nutné opravy. Zvýšení daní lze tedy v tomto kontextu chápat jako značně demotivující krok ze strany státu, který znepříjemní pokojné užívání majetku.
To se týká i početné skupiny pronajímatelů seniorů, kteří svou investici do nemovitého majetku chtěli mít jako důchodové zajištění. Všem by zvýšení daně z příjmu přineslo nemalé komplikace a ztrátu důvěry v nedotknutelnost soukromého vlastnictví.
V neposlední řadě je nutné připomenout, že takové navýšení daní logicky vyvolá tlak na zvyšování nájemného.


Správní rada Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z. s.


 
  

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.