Probíhá testovací provoz portálu ...

Sociální bydlení

Ostrá diskuze provázela ve volebním období (2013 - 2017) bezesporu zákon o sociálním bydlení.

Aktuálně k zákonu o sociálním bydlení

Shoda napříč politickým spektrem panuje pouze v tom, že je bezpodmínečně nutné tento zákon vytvořit, ale názory jednotlivých stran na to, co znamená kvalitně připravený zákon o sociálního bydlení, se velmi liší.

Poslední verze paragrafového znění zákona o sociálním bydlení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí byla veřejnosti představena 23. 12. 2016. Zákon začal vznikat na principu vládou schválené "Koncepce sociálního bydlení", jež byla postavena na třístupňovém systému bydlení (krizové bydlení, sociální byt, dostupný byt). Tento návrh zákona ale Poslaneckou sněmovnou neprošel.  

Pohled do minulosti

Historie způsobů řešení bydlení sociálně potřebných obecně je popsána v samostatném příspěvku... "historie a vývoj".
V České republice veřejnost čeká na nastavení koncepční podpory ohrožených skupin nájemníků již od devadesátých let 20. století, od kdy byla s tímto očekáváním odkládána deregulace nájemného.

V souvislosti s přípravou na deregulaci nájemného se OSMD touto problematikou od počátku soustavně zabývalo v zájmu nájemců a zamezení segregace sociálních nájemníků do ghet. Představa o řešení narůstajícího problému byla ze strany OSMD podrobně popsána a publikována již v roce 2010. /Upozorňuje se zde na nekončící státní subvence, výstavbu bytů s deformovaným nájemným, mlhavé podmínky vyplácení podpory, nevhodnou podporu žadatelů bydlících ve vlastní nemovitosti a na nutnost navázání podpory poskytováním sociální péče žadatelům./

Postoj OSMD

OSMD stále a dlouhodobě uznává potřebu přijetí zákona o sociálním bydlení a zvýšení prospěšnosti vynakládaných prostředků na sociální bydlení. Podpora musí být určena pro sociálně slabé občany, nikoli pro tzv. „obchodníky s chudobou “ či sociální developery. /Pozn.:  Znakem dnešních obchodníků s chudobou je levné skupování bytů a dalších nemovitostí ve vyloučených lokalitách a jejich nabízení k pronájmu sociálně slabým občanům, se souhlasem a štědrou podporou státu pomocí doplatku na bydlení./

Co by z našeho pohledu měl zákon o sociálním bydlení splňovat?

Předně je třeba pro účely jakékoliv podpory a pomoci rozlišit

a) občany s kompetencemi k bydlení a

b) občany bez kompetencí k bydlení. 

Kompetence k bydlení jsou dvojí:

kompetence finanční - tedy pravidelný legální příjem nezatížený exekucí

kompetence morální - čistý trestní rejstřík, bezproblémové soužití se sousedy a slušné zacházení s pronajatým majetkem

a) Pro občany s kompetencemi k bydlení navrhujeme zachovat příspěvek na bydlení dle zákona č 117/1995 Sb. 

b) O občany bez kompetencí k bydlení by se měla postarat obec s využitím finanční podpory státu. 

Jedním z parametrů, které by zákon o sociálním bydlení měl splňovat, je tedy povinnosti obcí podílet se na podpoře občanů v bytové nouzi tak, aby byly zajištěny jejich základní životní podmínky a aby do budoucna byli tito občané motivováni k opětovnému získání kompetencí k bydlení a k návratu na běžný trh práce i bydlení. 

Nesouhlasíme s  principem přidělování sociálních bytů dle principu „housing first“, bez ohledu na zásluhovost, tedy plošně přidělením "sociálního bytu" všem, kteří spadají do kategorie sociální potřebnosti bez ohledu na další fakta. Dá se předpokládat jak zneužívání tohoto sociálního systému, tak úbytek motivovanosti těchto občanů k práci a návratu na normální trh bydlení. 

V posledním (neschváleném) vládním návrhu zákona byla nevyjasněná finanční otázka celého systému, který sice předpokládal zřízení dalších úřadů a stavění "sociálních" bytů, ale po dobu přípravy tohoto zákona chyběla detailní finanční rozvaha.  OSMD zastává názor, že oproti stávajícímu systému by tento byl ještě mnohonásobně dražší. /Hospodářská komora zveřejnila svou analýzu týkající se finanční otázky tohoto zákona na semináři v Poslanecké sněmovně dne 8. listopadu – více v tiskové zprávě OSMD.

Představitelé OSMD k tématu

Předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček se mnohokrát vyjadřoval k zákonu o sociálním bydlení, mimo jiné na svém blogu a v některých médiích.

Dokumenty OSMD k sociálnímu bydlení (ke stažení)TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 2, 21 m2, 404 Kč/m2/měsíc

8 500 Kč/měsíc

Více

Mánesova 56, Vinohrady, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+kk, 80 m2, 331 Kč/m2/měsíc

26 500 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 41 m2, 242 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Slezská 15, Praha-Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 6, 92 m2, 489 Kč/m2/měsíc

45 000 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Lužická 20, Vinohrady, Prag-Prag 2, Tschechien

Byt, 3+kk, 80 m2, 262 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.