Probíhá testovací provoz portálu ...

Sociální bydlení

Ostrá diskuze provázela ve volebním období (2013 - 2017) bezesporu zákon o sociálním bydlení.

Aktuálně k zákonu o sociálním bydlení

Shoda napříč politickým spektrem panuje pouze v tom, že je bezpodmínečně nutné tento zákon vytvořit, ale názory jednotlivých stran na to, co znamená kvalitně připravený zákon o sociálního bydlení, se velmi liší.

Poslední verze paragrafového znění zákona o sociálním bydlení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí byla veřejnosti představena 23. 12. 2016, tento návrh zákona ale Poslaneckou sněmovnou neprošel.

Vládou schválená koncepce sociálního bydlení

Zákon začal vznikat na principu schválené "Koncepce sociálního bydlení", kterou Vláda odhlasovala na svém zasedání dne 12. října 2015.

Hlavní myšlenka této koncepce je třístupňový systém bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení.

  • První forma podpory - krizové bydlení je pouze dočasné řešení pro ty nepotřebnější, maximální doba ubytování - 6 měsíců + nutná sociální práce.
  • Druhá forma podpory – tzv. sociální byt – je myšlen jako mezistupeň, opět zde platí podmínka využívání sociální práce.
  • Nejvyšší forma podpory - dostupný byt - připomíná normální nájemní bydlení s tím rozdílem, že nájemné v těchto bytech bude zvýhodněné oproti tržnímu nájemnému obvyklému v daném místě.

Pomocí těchto tří stupňů se sociálně slabí lidé mají postupně vrátit ke standardnímu nájemnímu bydlení.

Pohled do minulosti

Historie způsobů řešení bydlení sociálně potřebných obecně je popsána v samostatném příspěvku... "historie a vývoj".
V České republice veřejnost čeká na nastavení koncepční podpory ohrožených skupin nájemníků již od devadesátých let 20. století, od kdy byla s tímto očekáváním odkládána deregulace nájemného.

V souvislosti s přípravou na deregulaci nájemného se OSMD touto problematikou od počátku soustavně zabývalo v zájmu nájemců a zamezení segregace sociálních nájemníků do ghet. Představa o řešení narůstajícího problému byla ze strany OSMD podrobně popsána a publikována již v roce 2010. /Upozorňuje se zde na nekončící státní subvence, výstavbu bytů s deformovaným nájemným, mlhavé podmínky vyplácení podpory, nevhodnou podporu žadatelů bydlících ve vlastní nemovitosti a na nutnost navázání podpory poskytováním sociální péče žadatelům./

Postoj OSMD

OSMD stále a dlouhodobě uznává potřebu přijetí zákona o sociálním bydlení a zvýšení prospěšnosti vynakládaných prostředků na sociální bydlení. Podpora musí být určena pro sociálně slabé občany, nikoli pro tzv. „obchodníky s chudobou “ či sociální developery. /Pozn.:  Znakem dnešních obchodníků s chudobou je levné skupování bytů a dalších nemovitostí ve vyloučených lokalitách a jejich nabízení k pronájmu sociálně slabým občanům, se souhlasem a štědrou podporou státu pomocí doplatku na bydlení./

Z pohledu OSMD je v poslední verzi zákona mnoho nesrovnalostí a neakceptovatelných principů.

Oproti předchozí verzi ze zákona „vypadla“ povinnosti obcí se na celém systému aktivně podílet. Podpora je postavena pouze na principu dobrovolnosti, s čímž nelze souhlasit. Pokud by se určitá obec rozhodla, že se nebude systému sociálního bydlení účastnit, řešil by problém místo ní úřad „Centrum pro sociální bydlení“, který chce Ministerstvo práce a sociálních věcí za tímto účelem nově zřídit.

Jako další velmi sporný bod spatřujeme princip přidělování sociálních bytů dle principu „housing first“, bez ohledu na zásluhovost, ale plošně přidělením "sociálního bytu" všem, kteří budou v té době spadat do kategorie sociální potřebnosti bez ohledu na další fakta. Dá se předpokládat jak zneužívání tohoto sociálního systému, tak úbytek motivovanosti těchto občanů k práci a návratu na normální trh bydlení.

Návrh zákona nastavuje stejný přístup k občanům v nezaviněné nouzi, u kterých se předpokládá, že tato finanční nouze bude pouze dočasná (ztráta zaměstnání, zdravotní problémy, samoživitelky s malými dětmi), tak i k občanům v zaviněné nouzi (například ti, co nepotřebují vydělávat peníze legálním způsobem).

V neposlední řadě vidíme jako velice nevyjasněnou finanční otázku celého takto nastaveného systému, protože zřízení dalších úřadů a stavění "sociálních" bytů nebylo dosud zcela detailně finančně zkalkulováno. OSMD zastává názor, že oproti stávajícímu (nedokonalému) systému bude tento ještě mnohonásobně dražší. /Hospodářská komora zveřejnila svou analýzu týkající se finanční otázky tohoto zákona na semináři v Poslanecké sněmovně dne 8. listopadu – více v tiskové zprávě OSMD.

Představitelé OSMD k tématu

Předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček se mnohokrát vyjadřoval k zákonu o sociálním bydlení, mimo jiné na svém blogu a v některých médiích.

Dokumenty OSMD k sociálnímu bydlení (ke stažení)TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Bieblova 648, Praha-Praha 5, Česko

Byt, 3+kk, 100 m2, 200 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.