Probíhá testovací provoz portálu ...

Problematické formuláře pro příspěvek na bydlení

V posledních dnech se na nás obracejí členové OSMD s problémem týkajícím se nových formulářů pro příspěvek na bydlení.  Od 1. ledna 2018 vešla v platnost novela Zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, která nájemníkům pobírajícím příspěvek na bydlení a tím i pronajímatelům, kteří jim musí doložit a podpisem potvrdit výdaje v nově vytvořených formulářích, přináší dvě komplikace:

1. Formulář neobsahuje možnost uplatnit výdaje za kominické služby.

2. Nekompatibilita § 25 tohoto zákona s ostatními právními normami vede k problémům těch pronajímatelů, kteří se s nájemníkem dohodli na paušálních platbách za služby (dále budeme používat tento termín, i když oficiální zní „plnění poskytovaná s užíváním bytu“)

Přikládáme informační dopis z úřadu práce a oba NOVÉ formuláře: žádost, kterou musí předložit nájemce, a doklad, který mu musí potvrdit pronajímatel, pokud chce, aby jeho nájemce příspěvek na bydlení od státu dostal.

1.                      Uplatnění nákladů za kominické služby

V podrobném formuláři chybí možnost uplatit náklady za kominické služby, přestože jsou výslovně definovány zákonem 67/2015 Sb. („o službách“) v § 3 („provoz a čištění komínů“). Jde přímo o opomenutí v zákoně č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, které se zviditelnilo díky podrobnému rozpisu služeb. Pokud se vašich nájemníků toto opomenutí týká, doporučujeme příslušnou částku do formuláře uvést i s vysvětlujícím textem, například do kolonky „Náklady na pevná paliva“. Dále je nutné nájemníkovi zdůraznit, aby úředníka na ÚP na opomenutí při tvorbě formuláře výslovně upozornil, neboť úřad by po něm mohl požadovat účet za nákup pevných paliv, jak je uvedeno v informačním dopise, který úřad příjemcům dávek zaslal.

2.                      Problémy s paušální platbou za služby

Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, v § 25 odstavci 2 nově uvádí, s účinností 1. 1. 2018:  Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení rozepsány na jednotlivé položky podle odstavce 1, náklady za plnění poskytované s užíváním bytu se prokazují podrobným rozpisem jednotlivých služeb. Náklady placené zálohově musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.

Díky této formulaci vzniká problém s paušální platbou, protože tomu, kdo platí služby paušálem, nelze jednotlivé položky do nově vytvořeného formuláře rozepsat, přičemž ale platba paušálem je ze zákona povolena, viz § 9 zákona č. 67/2013 Sb.: 1) Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.

Tím vzniká jistý protimluv, který náš spolupracující advokát komentuje takto: „Problém vznikl, jako obvykle, v důsledku nepřesné, zavádějící a vzájemně si odporující legislativy…“. Celé jeho právní vyjádření k tomuto problému najdete od 15. 1. 2018 v členské zóně 


Připojujeme ještě komentář našeho místopředsedy Ing. Karla Polaty k problémům s vyplňováním formuláře na úřadech práce:

"Podle našich zkušeností si jednotlivá pracoviště ÚP zjednodušují práci a zákon vykládají extenzivně.
V situaci, kdy pracovnice ÚP nemají prostor na konzultaci či pomoc při vyplňování nových formulářů (např. seniorům) a příslušné sociální pracovnice na obecních úřadech o změnách neví vůbec nic - pak není nic lehčího než sdělit žadatelům: ´VYPLŇOVÁNÍ je povinností pronajímatele´.
Jsme toho názoru, že žadateli (na jím předloženém vyplněném formuláři) pronajímatel úhrady jemu příslušných služeb a vlastního nájmu pouze POTVRZUJE!
Samozřejmě, že řada z nás ráda (jednorázově, či opakovaně) nájemci řešícímu aktuálně střet s orgánem státní správy podle svých znalostí pomůže.
Takovou ochotu, se kterou se na úřadech žadatel jen tak nesetká, ale nelze pronajímatelům nařizovat. I s ohledem na odpovědnost za případné problémy žadatelů s poskytnutím dávky. Ta vždy leží na žadateli."TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Lužická 20, Vinohrady, Prag-Prag 2, Tschechien

Byt, 3+kk, 80 m2, 262 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Bieblova 648, Praha-Praha 5, Česko

Byt, 3+kk, 100 m2, 200 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 2, 41 m2, 242 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 2, 21 m2, 404 Kč/m2/měsíc

8 500 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Mánesova 56, Vinohrady, Praha-Praha 2, Česko

Byt, 3+kk, 80 m2, 331 Kč/m2/měsíc

26 500 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Nebytové prostory, 1, 20 m2, 1 075 Kč/m2/měsíc

21 500 Kč/měsíc

Více

Sokolská 1, Olomouc, Česko

Nebytové prostory, 5, 73 m2, 273 Kč/m2/měsíc

20 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.