Probíhá testovací provoz portálu ...

Proběhla valná hromada sdružení

V sobotu 21. dubna proběhla valná hromada OSMD, kde se kromě schválení potřebných dokumentů probírala aktuální témata z oblasti bydlení.

Členové schválili zprávu o hospodaření za rok 2017, zprávu revizní komise, účetní závěrku a rozpočet na rok 2018 . Také schválili složení správní rady na další 2 roky  - oproti minulým letům s drobnou obměnou. Správní radu nyní tvoří tito členové sdružení:


RNDr. Tomislav Šimeček, Ing. Milan Krček, Ing. Karel Polata, Ing. Lukáš Rubeš, Petr Kdán, Ing. Olga Matvijová, Ing. arch. Helena Vařejková

 

Byla schválena též revizní komise na další 2 roky. 

K aktuálním tématům - problémy s vodárnami a současný vývoj sporů týkajících se odškodnění za regulaci nájemného krátce promluvil Mgr. Michal Kojan. Prostor dostali též představitelé pobočky Brno a samozřejmě nechybělo několik vstupů předsedy RNDr. Tomislava Šimečka, který se vyjadřoval k aktuálnímu směřování bytové politiky v evropském kontextu i u nás. Místopředseda Ing. Milan Krček kromě promítání tabulek týkajících se hospodaření sdružení také pohotově odpovídal na dotazy členů. Nejčastěji se otázky a podněty týkaly možností, jak rozšířit členskou základnu či například aktuálního vývoje ohledně hrozby zvýšení daní. 

Za tyto podněty, jakož i za účast na valné hromadě, všem přítomným děkujeme!


Zkrácený zápis z valné hromady bude součástí Střechy č. 2/2018, kterou pro vás chystáme. 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.