Probíhá testovací provoz portálu ...

Pojištění nemovitosti - vašeho zdroje příjmů - díl 5.

Pátý díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. Kč). Pronajímaná plocha má celkem 1000 m2.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. / www.cpp.cz
Nabídka komplexního pojištění pro vlastníky bytových domů „Bytex“. Lze pojistit nejen bytový dům včetně všech jeho součástí a příslušenství, vedlejších a drobných staveb, ale i např. stavební materiál a výrobky sloužící k opravám či údržbě pojištěného bytového domu. Rozsah pojištění lze volit ze dvou variant a pojistnou ochranu lze dále rozšířit o pojištění povodně a záplavy, odcizení a vandalismu a o doplňkové připojištění náhrady ztráty vody, strojního pojištění výtahů a prostředků protipožární ochrany.
Výše pojistného se odvíjí od výše zvolené pojistné částky, volit samostatně lze i pojistnou částku pro pojištění povodně a záplavy a odcizení a vandalismu.
Samozřejmou a nedílnou součástí pojištění bytových domů je poskytování asistenčních služeb. Asistenční služby jsou poskytovány bezplatně - v případě vzniku nouzové situace (havárie) má pojištěný nárok na celkem 5 asistovaných zásahů (každý s limitem 2 000 Kč) během jednoho pojistného roku.
Na jedné pojistné smlouvě lze uzavřít i pojištění odpovědnosti, jehož předmětem je pojištění povinnosti pojištěného nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou jinému v souvislosti držbou a provozem nemovité věci/bytového domu, rovněž lze sjednat i pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva.

Jako ukázka bylo kalkulováno pojištění bytového domu, pojistná částka 30 mil. Kč, rozšířený rozsah pojištění, tarifní zóna 1
Povodeň, záplava - pojistná částka 500 000 Kč
Odcizení, vandalismus - pojistná částka 200 000 Kč
Připojištění:
náhrada ztráty vody s limitem 30 000 Kč
prostředky protipožární ochrany s limitem 25 000 Kč
strojní pojištění výtahů 500 000 Kč
Odpovědnost z držby a provozu bytového domu - újma na majetku s limitem 1 000 000 Kč, újma při ublížení na zdraví a při usmrcení s limitem 2 000 000 Kč.
Asistenční služby - zdarma

Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?
Bez konkrétní odpovědi, s odkazem na úvodní obecné informace o pojištění

Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky. (Rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)
Bez konkrétní odpovědi, s odkazem na úvodní obecné informace o pojištění

Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?
V rámci pojistného nebezpečí odcizení a vandalismu je v případě škody poskytováno pojistné plnění bez ohledu na zjištění totožnosti pachatele. Ostatní viz obecná odpověď …

Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.
Bez konkrétní odpovědi, s odkazem na úvodní obecné informace o pojištění


Článek je součástí desetidílného seriálu o pojištění souvisejícího s pronajímáním nemovitosti. Všechny díly budou postupně uveřejňovány v novinkách na webu osmd a následně zde

 

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.