Probíhá testovací provoz portálu ...

Pojištění nemovitosti - vašeho zdroje příjmů - díl 2.

Pojištění nemovitosti – Vašeho zdroje příjmů 2/10

Druhý díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. Kč). Pronajímaná plocha má celkem 1000 m2.

UNIQA pojišťovna, a.s. / www.uniqa.cz
Obecně doporučujeme pojistit majetek, odpovědnost a asistenční služby. Nájemníkovi je doporučeno mít pojištění domácnosti a odpovědnosti.
V ukázkové nabídce majetkového pojištění jde o „základní“ (požár, výbuch, blesk, přepětí, náraz letadla, kouř, rázová vlna, náraz vozidla) a „ostatní“ živelní nebezpečí (vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal a zeminy, pád stromů atd., tíhou sněhu), katastrofická nebezpečí (záplava, povodeň, zemětřesení, výbuch sopky), vodovodní nebezpečí, odcizení a vandalismus. Zvlášť je nabízeno pojištění skla (vnější a vnitřní zasklení, zrcadla, osvětlení, štíty, tabule, vitríny…) pro nebezpečí rozbití skla jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena.
Předmět pojištění je budova a zvlášť stavební součásti. Za ostatní stavby se považuje oplocení, zídky, chodníky, bazény, hřiště, stožáry apod.
Spoluúčast pro „základní“ živelní nebezpečí je 2000 Kč, pro vodovodní nebezpečí 10 %, min. 2000 Kč, pro krádež 2000 Kč, vandalismus 10 % min. 2000 Kč, pro pojištění skel 10 %.
Zcela samostatnou kapitolou je pojištění přerušení provozu proti ztrátě provozního zisku.
Pojišťovna s odpovědí zaslala vzorovou nabídku s kalkulací, informační list pro bytové domy a kompletní pojistné podmínky.

Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?
Za škodu odpovídá nájemník v bytě, kde ke škodě došlo. Musí mít sjednané pojištění domácnosti (majetkové škody) a odpovědnostní pojištění (škody způsobené sousedovi, pronajímateli).

Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky. (Rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)
Pokud bude dána odpovědnost pronajímatele za pád tašky ze střechy, lze to z pojištění odpovědnosti uplatnit. Nárok prokazuje a vyčíslení vzniklé škody předkládá poškozený (výše škody se odvíjí od principů stanovených právními předpisy).

Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?
Rozdíl v pojistném plnění nebude. Důležité je, aby pronajímatel měl sjednáno pojištění domu. A musí hlásit událost Policii ČR a doložit jejich záznam o události, popř. info o ukončení pátrání.

Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.
Za škodu odpovídá nájemník v bytě, kde ke škodě došlo. Musí mít sjednané pojištění odpovědnosti, z něj uhradí škodu sousedovi, který byl vytopen.


Článek je součástí desetidílného seriálu o pojištění souvisejícího s pronajímáním nemovitosti. Všechny díly budou postupně uveřejňovány v novinkách na webu osmd a následně zde

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Koněvova 1701/134 Žižkov 130 00 Praha 3 ČR

Kancelář, 3, 43 m2, 233 Kč/m2/měsíc

10 019 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.