Probíhá testovací provoz portálu ...

Památková péče

V roce 2015 Vládě předkládá Ministerstvo kultury ČR návrh změny zákona o "ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)“.

V rámci sledování nové legislativy a možnosti připomínkovat návrhy nových zákonů se OSMD vyjádřilo ke změnám zákona o ochraně památkového fondu.

Podle OSMD v návrhu zákona zcela chybí mechanismy finanční státní podpory na údržbu kulturních památek, místo toho je v návrhu zákona hrozba vyvlastnění kulturní památky, ale bez jakéhokoliv závazku státu se o tuto kulturní památku postarat. Tento paragraf považujeme za potenciálně velmi nebezpečný pro majitele nemovitostí.

Chybí možnost odvolání
V §19 o řízení a prohlášení za kulturní památku, ani v §24 o řízení a zrušení prohlášení za kulturní památku, ani v § 69 o vyvlastnění kulturní památky není uvedena možnost odvolání k soudnímu průzkumu takového rozhodnutí, které omezuje základní lidské právo pokojného užívání majetku chráněného Evropskou úmluvou o lidských právech. Konečné rozhodnutí nemůže být ponecháno jen na úřední úrovni.

Chybí závazek státu postarat se o vyvlastněnou nemovitost
Zároveň v §69 o vyvlastnění kulturní památky není nikde zmíněn jakýkoliv závazek státu se o tuto vyvlastněnou památku náležitým způsobem postarat. 

Chybí možnost finanční pomoci státu s rekonstrukcí např. formou půjčky
Před §69 nebo §72 by bylo třeba zařadit §68a nebo §71a, který by v případech, kdy příčinou nedostatečné péče o památku je finanční neschopnost vlastníka tuto péči zajistit, nabídl vlastníkovi pomoc státu na provedení nezbytné údržby bezúročnou půjčkou zajištěnou výhradně tržní cenou památky se splatností 10-30let. 

Podmínky dotace pro vlastníky bez základních parametrů
V §21 a dalších se uvádí právo vlastníka požádat o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na zachování hodnoty kulturní památky. Nikde v zákoně však není podrobněji uvedeno, za jakých podmínek, v jaké výši a jak často bude možné o takovouto dotaci požádat.

/viz zpráva OSMD z 20. 5. 2015/

V souvislosti s přípravou nového zákona prosíme všechny členy OSMD, jejichž práva jsou zákonem o památkové péči dotčena, aby se ozvali do kanceláře OSMD a podělili se o svou zkušenost.TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručeníPostup pro případ neplacení nájemného nájemcemVzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní dobyVzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemnéhoPřechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předánVzor předávacího protokoluPostavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičůVzor domovního řáduJaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnamiPřehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Krymská 43, Vršovice, Praha, Česko

Nebytové prostory, 3, 53 m2, 203 Kč/m2/měsíc

10 800 Kč/měsíc

Více

Slezská 15, Praha-Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 6, 92 m2, 433 Kč/m2/měsíc

39 900 Kč/měsíc

Více

U Lužického semináře 38/109, Malá Strana, Praha, Česko

Byt, 3+kk, 92 m2, 380 Kč/m2/měsíc

35 000 Kč/měsíc

Více

U Lužického semináře 38/109, Malá Strana, Praha, Česko

Byt, 2+1, 63 m2, 317 Kč/m2/měsíc

19 999 Kč/měsíc

Více

Újezd 5, Malá Strana, Česko

Nebytové prostory, atypicky, 261 m2, 114 Kč/m2/měsíc

30 000 Kč/měsíc

Více

Školská 690, Nové Město, Praha, Česko

Byt, 2+1, 75 m2, 293 Kč/m2/měsíc

22 000 Kč/měsíc

Více

Pod Děvínem 2440, Praha 5, Czechia

Byt, 1+1, 72 m2, 194 Kč/m2/měsíc

14 000 Kč/měsíc

Více

Budečská 33, Praha 2, Česko

Nebytové prostory, 1, 41 m2, 242 Kč/m2/měsíc

9 950 Kč/měsíc

Více

Vinohradská 48, Praha, Česko

Kancelář, 1, 21 m2, 433 Kč/m2/měsíc

9 111 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.