Probíhá testovací provoz portálu ...

Měřiče tepla

Vyhláška 318/2012 Sb. předepisuje vlastníkům nemovitosti povinnost mít od 1. 1. 2015 nainstalovány tzv. „měřiče tepla“, resp. „vodoměry na teplou vodu“.

Již několik měsíců před zahájením platnosti této vyhlášky naše sdružení upozorňovalo na problematický výklad a dopad této vyhlášky, zejména v souvislosti s měřením spotřeby teplé vody u starších domů, kde nainstalování těchto vodoměrů může znamenat pro pronajímatele náklady v desetitisícové výši na jeden byt a pro nájemce citelný zásah do bydlení (muselo by se bourat v koupelnách, WC i kuchyních), a tedy velmi diskutabilní dosažení úspor (kvůli nimž bylo toto nařízení primárně zavedeno). Od počátku platnosti vyhlášky se naše sdružení snaží o komunikaci a vysvětlení problematiky s úředníky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Státní energetické inspekce (SEI); hájíme zájmy vlastníků nemovitostí tak, aby legislativa vyžadovala montáže uvedených měřidel pouze v případech, kde je to technicky proveditelné a za přiměřenou výši nákladů odpovídající očekávaným úsporám, tedy ve smyslu původní legislativy Evropské unie.

Tématu se věnuje tisková zpráva OSMD z listopadu 2014.

Již od roku 2014 byla ze strany OSMD patrná snaha komunikovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekcí, a to zejména ohledně analýzy, která byla v roce 2015 těmito dvěma subjekty zadána pracovišti ČVUT a  která měla zpracovávat mimo jiné právě otázku podružných vodoměrů. Na základě vyhodnocení této analýzy měla následně proběhnout novelizace předpisů. K této komunikaci s Ministerstvem a Státní energetickou inspekcí se vyjadřuje místopředseda sdružení Ing. Karel Polata v posledním čísle členského časopisu Střecha 1/2017, jejž si můžete přečíst po přihlášení do členské zóny.

Další změny a fakta k tomuto tématu průběžně doplňujeme na této stránce.

Vyhláška č. 237/2014 v PDF ke stažení.

Další informace:

Média: MF Dnes ze 16. 1. 2017 - "Měřáky tepla jsou k ničemu"

10.04.2015 Poslanecká sněmovna přijala senátní úpravy novely zákona o hospodaření energií a zákona o službách spojených s užíváním bytů

Média: Požadavky na instalaci měřidel tepla v domech se patrně zmírní

20.03.2015 Senát vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Média: ČT24: Měřiče tepla zřejmě nebudou muset mít všechny domy


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Plynární, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Byt, 2+kk, 40 m2, 205 Kč/m2/měsíc

8 200 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.