Probíhá testovací provoz portálu ...

Série přednášek "Jak lépe spravovat bytový fond"

Občanské sdružení majitelů domů v ČR z. s. Vás srdečně zve na speciální semináře, které jsou určené pro zástupce obcí a majitele domů v ČR a které budou realizovány v průběhu podzimu tohoto roku ve vybraných městech. 

Forma seminářů

Semináře jsou v délce trvání dvou a půl hodiny. Po krátké pauze na občerstvení bude následovat diskuze na předem vyslechnuté téma.

Témata seminářů

A. Jak si legálně zajistit bydlení

B. Místně obvyklá cena bydlení – proč je dána téměř výhradně lokalitou

C. Správa a údržba atraktivity bytového fondu

D. Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa 

  Přihlášení na Seminář

Zájemce se přihlašuje na jednotlivé semináře podle vlastního výběru. Je v tomto případě nutné respektovat termínové uzávěrky, vždy pět dní před konáním daného semináře.

 

Zájemci o účast na semináři se přihlašují prostřednictvím závazné přihlášky a to formou:

-          Odesláním emailu na seminare.osmd@stance.cz s potvrzením své účasti na vybraném semináři

-          Telefonicky: na tel.: +420 725 015 374

(v obou případech uvede celé jméno, adresu, email adresu, telefon a seminář, který si v daném městě vybral) 

Jak emailem, tak telefonicky přihlášeným zájemcům bude odeslán potvrzovací email. Do té doby je jeho přihláška zatím nepotvrzena.

"Odesláním přihlášky dává přihlašovaný účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem a zároveň uděluje souhlas k zasílání aktuálních informací pořadatelem. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)."


TERMÍNY SEMINÁŘŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH NAJDETE ZDE 


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD


Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.